08 januari 2015

Ik ben helemaal Charlie

Een uurtje na de moord op de redactie van Charlie Hebdo reed ik door Sint-Joost-ten-Node. Het licht sprong op groen maar we konden niet verder. Een karavaan toeterende tweedehands automobielen met opgewonden medeburgers van de derde generatie van elders, zoals dat fatsoenlijk heet, blokkeerde het verkeer. Ik lees deze ochtend een lezersbrief in de krant van een Antwerpse leraar die beschrijft hoe hij op de bus zat tussen juichende Marokkaanse jongeren. In mijn mailbox excuses van enkele van mijn studenten: dat de meerderheid van de moslims echt zo niet zijn. En zij zeker niet.

Het is moeilijk om sereen te blijven. Dit was geen willekeur. De daders hebben in het pand redactieleden naar hun naam gevraagd alvorens zij begonnen te schieten, zegt dokter Gerald Kierzek, die slachtoffers behandelde en sprak met overlevenden, tegen Franse media. Volgens de dokter werden bovendien vrouwen van de mannen gescheiden.

Er was geen sprake van een ongerichte kogelregen, maar van gerichte executies, aldus Kierzek. De tijd van de kamikazevliegtuigen (New York 2001), explosies in treinen (Madrid 2004) of zelfmoordterroristen in bussen en metro's (Londen 2005), is voorbij. Zelfmoordterrorisme is uit. De terrorist van nu wil het er levend vanaf te brengen, wetende dat er een proces volgt en dat de doodstraf in het beschaafde Westen is afgeschaft.

De Franse terrorismedeskundige Roland Jacquard waarschuwde in 2008 al dat er 'een klein legertje in het hart van de samenleving wordt gebracht met als doel om zoveel en zolang mogelijk te doden'. Het jaar daarop doodde de Frans-Algerijnse Mohammed Merrah in korte tijd zeven Fransen. De Frans-Algerijnse ex-Syriëganger Mehdi Nemmouche executeerde drie mensen in het Brussels Joodse museum. Dat is geen toeval. De realiteit is dat er nu duizenden Europese jihadisten in Syrië zijn die daar voldoende expertise opdoen om grootscheepse terreuracties op touw te zetten. Het merendeel van die jongens komt uit Frankrijk. Voor hen heeft het integratiebeleid gefaald. Het wordt tijd dat men dit inziet.

Integratie begint bij opvoeding, thuis en op school. In scholen waar een moslimmeerderheid aan leerlingen is vermijdt men nu al lessen over de evolutieleer en de holocaust, schrijft dezelfde leraar in zijn lezersbrief. Het heet dat men niet wil provoceren. Kwaliteitsvol onderwijs gaat echter over meer dan leren rekenen, lezen en schrijven. Humor en respect voor de mening van anderen bijbrengen is even belangrijk. Ook dat moet aangeleerd worden. Ons onderwijs mist filosofie.

Ik surf naar de website van intelligente Belgisch-Algerijnse Yasmine Kherbache, de voormalige kabinetschef van Elio Di Rupo, op zoek naar een zinnige reactie op de dramatische gebeurtenissen maar lees enkel een pleidooi voor de openstelling van overheidsfuncties voor niet EU'ers. Er zal eerst moeten overlegd worden, vrees ik.

Tenslotte nog deze bedenking: de jihad leeft bij gratie van de sociale media. Op Facebook is men zo kuis dat men de foto van een naakte kleuter weg censureert. Waarom niet elk bericht met het woord Allah erin verbieden? Zijn naam zal dan tenminste niet ijdel gebruikt worden. Gericht doden is overigens geen typische moslim tactiek. De  eerste die dit toepaste was de Noorse terrorist Anders Behring Breivik die in juli 2011 69 sociaal-democratische jongeren afslachtte.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

16:23 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

08 juli 2011

vervolg correspondentie ivm "cvs is een leugen"

dinsdag 8 februari 2011 08:57

Geachte heer, ik zag gisteravond en deze ochtend opnieuw dat de pagina op DS Online onbereikbaar is. Quid, vanuit Moskou? Ik wil ze hier aan een aantal collega’s tonen,

Met vriendelijke groeten,

 

Marc van Impe

Newscasters

Hoofdredacteur Mediplanet/Pharmaplanet

 

dinsdag 8 februari 2011 13:41

Geachte heer van Impe,

 

U heeft gemeend zich te moeten beklagen over het feit dat het opinieartikel dat u ons toestuurde in het kader van de afspraak dat in de krant een opiniestuk zou worden opgenomen in plaats van het recht van antwoord waarmee u had gedreigd, offline werd gehaald.

Dit is niet zomaar gebeurd.

Wij kregen gisterenmiddag een bijzonder boze reactie van Prof. Simon Wessely. U blijkt het nodig te hebben gevonden zijn integriteit als wetenschapper in vraag te stellen door allerlei beschuldigingen te uiten die volkomen ongefundeerd blijken te zijn en door Prof. Wessely krachtig worden tegengesproken.

Wij hebben na lezing van zijn reactie het artikel onmiddellijk offline gehaald.

Prof. Wessely heeft laten weten dat het dossier werd overgemaakt aan de advocaten van zijn werkgever King's College Londen.

Het spreekt voor zich dat wij u op onze beurt als auteur van deze bijdrage aansprakelijk stellen voor alle schade die uw opiniestuk ons berokkent en u in vrijwaring zullen roepen voor elke vordering die tegen ons zou worden ingesteld.

Hetzelfde geldt indien u onze krant verder blijft blameren en opnieuw oproept (of anderen laat oproepen) onze redactie te bestoken met mails om aldus publicatie af te dwingen zoals eerder al gebeurde op Facebook.

Anderzijds hebben wij vastgesteld dat uw tekst als “verschenen in De Standaard” werd overgenomen op http://www.mecvs.net/Forum-viewtopic-p-84969.html en nog andere websites, met een link naar onze site. De Standaard is een merknaam. Wij verzoeken u formeel elke verwijzing naar De Standaard achterwege te laten.  


Wij hebben dit dossier ook van onze kant overgemaakt aan onze raadsman en behouden ons zeer uitdrukkelijk alle rechten voor.

 

Met vriendelijke groet,

 

Toon van den Meijdenberg

Financieel en administratief manager

Het Nieuwsblad / De Standaard

 

____________________________________________________________________________

 

donderdag 10 februari 2011 12:25

Geachte heer,

 

Wat is er “met beste Marc” gebeurd? Uw onterechte beschuldigingen aan mijn adres hebben me diep geraakt. U stelt mijn journalistieke integriteit in twijfel. Uw gedrag is onprofessioneel en oncollegiaal. Ik had op zijn minst een mail of een telefoontje verwacht toen er dergelijke reactie kwam op mijn stuk. Temeer daar ik u op voorhand gezegd had dat elk statement met stukken kon bewezen worden, stukken die ik u zou overmaken indien gewenst. “Maar dat was niet nodig”, zei u.

 

Ik dring dan ook aan op een onderhoud met u en uw hoofdredactie.

Ter voorbereiding zend ik u enkele Engelse publicaties, die wat ik schreef over Wessely, voor 100% bevestigen. U zult hiervan kennis willen nemen. De belangrijkste passages heb ik rood gemaakt. Zie : bestand communicatie.doc 

 

Mijn research leert me dat er een intense communicatie bestaat tussen bepaalde leden van het directie comité van de CM, o.m. psychiater Joël Boydens, prof em. psy. Boudewijn Van Houdenhove van de KUL en sommige directieleden van het RIZIV die de Wessely thesis sinds jaar en dag verdedigen. 

Het is natuurlijk ook mogelijk dat professor Wessely een verwoed lezer is van de Belgische kwaliteitspers en De Standaard in het bijzonder en zich daarom, na lectuur ven het Nederlandstalig artikel,  geroepen voelde om via zijn advocaten te reageren.

 

Ik kijk uit naar onze afspraak, vanuit een ijskoude Russische hoofdstad met een warm hart en met vriendelijke groeten,

 

Marc van Impe

Newscasters

Hoofdredacteur Mediplanet/Pharmaplanet

 

_________________________________________________________________________

maandag 14 februari 2011 12:45

Geachte heer,

Onze krant heeft aandacht besteed aan het nieuwsfeit over de steunactie van patiënten van dokter Francis Coucke die zich voor de Orde van Geneesheren moet verantwoorden voor de manier waarop hij patiënten met CVS behandelt en die daarvoor een schorsing van twee jaar riskeert. Daarbij werd herinnerd aan een ander relevant nieuwsfeit: de veroordeling die dokter Coucke en uw echtgenote dokter Anne-Marie Uytersprot hebben opgelopen en waarbij zij werden veroordeeld tot betaling aan het Risiv van een boete van 635.000 euro.

Onze redacteur heeft op 24 januari aandacht besteed aan deze discussie. Zoals het een goede journalist betaamt, bracht zij alle facetten van de problematiek naar voor en werd dus naast het standpunt van de "believers" ook dit van de "non-believers" zoals professor Blockmans weergegeven.

U heeft zelf gereageerd met een "opiniestuk" onder de titulatuur van "Hoofdredacteur MediPlanet/Pharma Planet". Er is echter een ander aspect: u bent immers de echtgenoot van een dokter die reeds een zeer belangrijke financiële sanctie heeft opgelopen en daartegen nog steeds procedeert. De chef-opinie benadrukt dat u op geen enkel ogenblik heeft laten blijken dat u bij deze zaak een persoonlijk belang heeft.

U heeft dat opiniestuk dus verstuurd naar onze opinieredactie doch, anders dan u voorhoudt, was er geen enkele belofte om dit te publiceren. De chef-opinie heeft de voorkeur gegeven aan de persoonlijke getuigenis van een patiënte, Goedele De Cock, die verschenen is op 31 januari.

Het onmiddellijk gevolg van de weigering uw opiniestuk op te nemen was een mail waarbij u liet weten dat "Dr. Uytersprot gebruik wenst te maken van haar door de wet voorziene recht van antwoord". In deze mail heeft u meteen verwezen naar rechtspraak, burgerlijke veroordelingen en zelfs strafrechtelijke vervolging. U kondigde aan dat ook dokter Coucke dergelijk recht van antwoord zou laten gelden. Om uw eis kracht bij te zetten heeft u diverse sympathisanten gevraagd de (hoofd)redactie te bestoken met mails en heeft u ook op het internet opgeroepen tot deze vorm van "stalking"; wat zij ook gedaan hebben.

Het loutere gegeven dat dokter Uytersprot werd genoemd verschaft haar in principe een recht op antwoord. De dreiging was zeer duidelijk. De hoofdredactie stond dus voor de keuze: een recht van antwoord afwachten of buigen en de publicatie van een opinieartikel gedogen om een recht van antwoord - dat door de lezer wordt gepercipieerd als een rechtzetting van fouten van de redactie - te vermijden.

Dat opinieartikel is er gekomen en werd gepubliceerd conform de afspraken.

Het spreekt voor zich dat dit gebeurde onder uw uitsluitende verantwoordelijkheid als auteur van dit stuk.

Onmiddellijk na publicatie kwam er, zoals wij u hebben laten weten, een zeer boze reactie van professor Wessely die alle aantijgingen die u hem ten laste legt weerlegt en zeer duidelijk maakte dat hij het artikel beschouwde als "libellous, inaccurate and malicious", en dat hij dit overmaakte aan de advocaten die de belangen behartigen van King's College London, zijn werkgever en de onmiddellijke verwijdering van de website eiste. Gelet op de inhoud van deze mail was het evident dat wij aan deze vraag gevolg dienden te geven.

Wij hebben u onmiddellijk geïnformeerd en u tevens aansprakelijk gesteld voor alle gevolgen van dit artikel.

U meent zich thans te kunnen beklagen over deze gang van zaken.

Het is het goed recht van onze redactie opiniestukken te aanvaarden of niet te aanvaarden en wij zijn geenszins verplicht opiniestukken online te houden wanneer wij menen dat deze niet gepast zijn. Aan dit principe kan niet worden getornd. Wij hoeven ons niet te verantwoorden. Zo ook staat het ons vrij een opiniestuk (dat al in de krant verschenen is) niet te publiceren in onze onlinekrant of niet te handhaven op het internet.

Wat u "onterechte beschuldigingen" noemt is een discussie die u dient te voeren met professir Wessely. Onze opiniekolommen zijn niet de plaats waar vetes moeten worden uitgevochten. Onze krant heeft heel zeker niet tot taak als scheidsrechter op te treden in discussies over het chronisch vermoeidheidsyndroom.

Wij zien volstrekt geen reden om met u in discussie te treden en u een onderhoud toe te staan. Indien u meent dat professor Wessely het bij het verkeerde eind heeft waar hij u laster verwijt, dan staat het u vrij met hem rechtstreeks contact op te nemen.

U heeft mij vanmorgen opgebeld om verantwoording te eisen voor het feit dat u nog geen antwoord van ons had ontvangen, en daarbij allerlei persoonlijke bedreigingen geuit tegenover mijzelf in de stijl van "hier ga je last mee krijgen". Onnodig erop te wijzen dat dit niet kan, en dat wij u dan ook vragen ons niet langer telefonisch lastig te vallen.

Vermits u het nodig vindt kopie van deze briefwisseling over te maken aan derden, en tevens aan de heer Pol Deltour, bezorgen wij de heer Deltour ook een kopie van deze mail.

Een voetnoot : u verwijt ons dat wij u niet langer met "Beste Marc" aanschrijven; wij verzoeken u de mails die u naar ons stuurde erop na te lezen.

Nu u het reeds nodig vond kruistochten tegen onze krant te organiseren, wensen wij erop te wijzen dat wij dit niet op prijs stellen en ons in dit verband alle rechten voorbehouden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Toon van den Meijdenberg

Financieel en administratief manager

Het Nieuwsblad / De Standaard

11:06 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

04 juli 2011

Correspondentie in verband met "CVS is een leugen"

donderdag 3 februari 2011 18:30

Geachte heer Van Impe,

Beste Marc,

 

Terugkomend op de mailwisseling van de voorbije dagen benadrukken wij nogmaals dat de redactie Opinie een keuze heeft gemaakt uit twee reacties op Het Verhaal dat verscheen in de krant van 24 januari 2011. Na grondig overleg werd gekozen voor de bijdrage van Goedele De Cock. De discussie over deze keuze heropenen we niet.

 

Wel willen we u alsnog ruimte bieden op de opiniepagina voor een herwerkte versie van de tekst die u eerder stuurde, een tekst die een breder publiek moet aanspreken en dit volgens de gehanteerde normen.

 

Uw bijdrage kan op maandag 7 februari 2011 gepubliceerd worden. Voorwaarde is dat de tekst morgen, vrijdag 4 februari om 14 uur, ter beschikking is op de redactie bij Anni Van Landeghem.

 

Met de publicatie van uw tekst maakt u zich sterk dat de dreigementen voor een recht tot antwoord ophouden en dat bijgevolg afstand wordt gedaan van het recht tot antwoord en dat publicatie geldt voor slot van alle rekeningen.

 

Wij wachten op uw bevestiging.


Met vriendelijke groet,

 

Toon

 

Toon van den Meijdenberg

Financieel en administratief manager

Het Nieuwsblad / De Standaard

 

vrijdag 4 februari 2011 10:01

Geachte heer Van de Meijdenberg, zoals zo-even afgesproken mail ik je hierbij de nieuwe versie. Ik verwacht uw feedback voor de middag,

Met vriendelijke groeten,

 

Marc van Impe

Newscasters

Hoofdredacteur Mediplanet/Pharmaplanet

 

vrijdag 4 februari 2011 10:57

Geachte heer Van Impe,

 

Uw tekst bereikte mij goed. Ik stel vast dat deze niet uitgaat van Dr. Uyttersprot en Dr. Coucke, maar dat u deze schrijft in eigen naam.

 

U begrijpt dat wij niet niet én een opinieartikel van uw naam, én een recht op antwoord van Dr. Uyttersprot, en een recht van antwoord van Dr. Coucke wensen te publiceren. In uw telefoongesprekken met verschillende leden van de (hoofd)redactie, had u laten blijken dat ook Dr. Coucke een recht van antwoord overweegt.

 

De hoofdredactie is in principe bereid de tekst die u doormailde als opiniestuk te publiceren, met dien verstande dat de tekst nog door de eindredactie zal moeten worden bewerkt. Wijzigingen van de eindredactie zullen echter niet substantieel zijn.

 

Publicatie van uw opiniestuk kan dus enkel op voorwaarde dat én Dr. Uyttersprot, en Dr. Coucke laten weten dat zij geen aanspraak zullen maken op een recht op antwoord, en dat de publicatie van het opiniestuk dat u ons bezorgde (bewerkt door de eindredactie) geldt voor slot van alle rekeningen. Een mail van Dr. Uyttersprot en een mail van Dr. Coucke rechtstreeks naar mijn mailadres, waarin zij elk afzonderlijk hun akkoord geven op deze mail, volstaat daartoe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Toon van den Meijdenberg

Financieel en administratief manager

Het Nieuwsblad / De Standaard

 

Fri Feb 04 11:32:42 2011

Geachte, ik veronderstel dat je ondertussen de bevestiging van dr Uyttersprot gekregen hebt. Ik kan dr. Coucke op dit ogenblik niet bereiken, die is onderweg naar Kopenhagen. Ik kan u wel garanderen dat hij zich bij zijn collega aansluit,

Met vriendelijke groeten,

 

Marc van Impe

Newscasters

Hoofdredacteur Mediplanet/Pharmaplanet

 

vrijdag 4 februari 2011 11:40

Geachte heer,
De mail van dr. Uyttersprot heb ik nog niet ontvangen.
Met vriendelijke groet,

Toon van den Meijdenberg

12:55 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)