16 oktober 2017

De Orde wacht op hervormingsbesluit


Naar aanleiding van de zaak van CVS-professor De Meirleir onderzocht journalist Steven Vandenbussche van nieuwssite Apache, welke de stand van zaken bij de Orde der Artsen is. Maar daar wordt geen informatie over vrijgegeven.


De Orde erkent dat de procedures hopeloos verouderd zijn, maar wacht op een beslissing op haar hervormingsvoorstel, aldus dr. Michel Deneyer. "Als er nu tuchtprocedures lopen of niet, of als er na een schorsing beroep wordt aangetekend (dat opschortend werkt) of in cassatie gegaan wordt, een arts blijft op de lijst staan tot er een uitspraak is die kracht van gewijsde heeft (definitief is, red.)", zegt professor dr. Michel Deneyer, woordvoerder van de Nationale Raad van de Orde der Artsen. In het huidige tuchtreglement wordt geen communicatie met het publiek voorzien.


De Orde zelf is met haar manier van werken gebonden aan veertig jaar oude wetgeving, en is zelf vragende partij om een open procedure te voeren. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vroeg de Nationale raad van de Orde bij het begin van de legislatuur om een hervormingsnota voor te bereiden. Een nota met enkele krachtlijnen rond onder meer regulering, plichtenleer, deontologie, transparantie en samenwerking met patiëntenverenigingen werd op 30 mei 2015 door de Nationale Raad goedgekeurd.


Sindsdien is de nota besproken met het kabinet van De Block en ook in wetsartikelen gegoten. Het is nu wachten op de federale regering om de knoop door te haken. De Orde keurde halverwege 2015 een hervormingsnota goed en onderhandelde met de minister over een hervorming. Een belangrijk onderdeel van de hervorming is een modernisering van het tuchtprocedures. Zo wordt voorgesteld om de tuchtopdracht te scheiden van andere opdrachten van de Orde. De tuchtopdracht zou niet meer provinciaal georganiseerd worden, maar per taalgebied, met de oprichting van een Nederlandstalige en Franstalige tuchtraad van eerste aanleg. En de Orde wil zelf een openbaarheid van de zitting en de uitspraak invoeren. Ook de positie van de klager moet duidelijk uitgeklaard worden, net als de rol van patiëntenorganisaties.


"De Orde is duidelijk vragende partij voor een hervorming", benadrukt voorzitter professor Dr. Michel Deneyer. "Ook tuchtprocedures moeten veel transparanter. In eerste aanleg (provinciaal) gaan die zittingen achter gesloten deuren door. De klager moet gehoord worden en weten wanneer de zitting is, want nu krijgt hij enkel een melding dat zijn klacht in behandeling is. In beroep zijn de zittingen nu al openbaar, maar die worden nergens geafficheerd. Als de deur van de zittingszaal openstaat kan dat twee dingen betekenen: ofwel is men aan het poetsen, ofwel is er een zitting in beroep bezig. Als de klager niet op de hoogte gebracht wordt van de zitting door de arts, kan die dat niet weten."


De kritiek op de verouderde aanpak van tuchtzaken onder artsen, onder meer dat de Orde zowel rechter als partij is, en dat klagers niet altijd gehoord worden, laat staan ingelicht over de afwikkeling van klachten, hekelde onder meer ere-senator en arts Patrik Vankrunkelsven jaren geleden al. De enige dossiers die de afgelopen jaren naar buiten kwamen, op enkele verhalen van geschorste (en in beroep procederende) CVS-artsen na, waren dan nog procedures tegen artsen van de Geneeskunde voor het Volk.


Een aantal van de Geneeskunde voor het Volk-artsen weigert namelijk om politiek-ideologische overtuigingen, lidgeld aan de orde te betalen. "Tuchtrecht binnen de orde heeft weinig te maken met het beschermen van patiëntenrechten, maar met het beschermen van het beroep in de corporatistische zin van het woord: de eer en de waardigheid van het beroep", zegt woordvoerder Dr. Anne Delespaul van Geneeskunde voor het Volk.


Informatie over geschorste artsen bereikt dan wel niet de patiënt, ook niet gebeurlijke klagers, wel speelt de Orde haar beslissingen door aan de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Dat is één van de vijf kerndiensten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering (Riziv). Maar ook die dienst ziet het niet als haar taak om daarover te communiceren, daarover werd recent een ‘beleidslijn' uitgestippeld om redenen van privacy. En de ziekenfondsen mogen daarover niet communiceren met hun aangesloten leden.


Het systeem van informatie over schorsingen wordt momenteel hervormd in het kader van de herziening van de Orde, bevestigt het kabinet van Federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "De Orde heeft constructieve voorstellen gedaan om haar werking en de transparantie daarvan te verhogen", zegt haar woordvoerster. "De minister heeft deze voorstellen bestudeerd en heeft haar administratie de opdracht gegeven om juridisch te analyseren hoe de voorstellen geïntegreerd kunnen worden in de wetgeving." De deontologie zal positief in plaats van repressief geformuleerd worden en gericht zijn op het preventief en proactief begeleiden en oriënteren van artsen, aldus nog de minister.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

19:11 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

07 oktober 2015

Koninklijke Academie voor Geneeskunde blundert met Charter

Met haar voorstel van het "Charter over goed patiëntschap" heeft de Koninklijke Academie voor Geneeskunde een diplomatieke uitschuiver gemaakt die kan vergeleken worden met de pauselijke bullen die Joseph Ratzinger de wereld instuurde. Geen zinnig mens die zal betwisten dat patiënten naast rechten ook plichten hebben. Maar deze plichten ex-cathedra verkondigen zoals dat op zaterdag 26 september gebeurd is, is een blunder zonder weerga.

Aan de publicatie van zo'n werkstuk is –gezien de lijst van eminente medewerkers- zeker heel wat denkwerk vooraf gegaan, maar de communicatie hierover dateert uit het tijdperk dat ons politiek verstand nog op steenkool draaide en meneer doktoor het nog samen met de pastoor en de hoofdonderwijzer het in het dorp voor het zeggen had. Ik zeg niet dat hier een volksraadpleging aan vooraf had moeten gaan, maar op zijn minst hadden de diverse patiëntenverenigingen en organisaties van zorgverleners geraadpleegd moeten worden. Daar is nu geen sprake van geweest. Dit is een werkstuk van specialisten medisch recht, hoogleraren en medici die nauwelijks voeling hebben met de dagdagelijkse praktijk van de geneeskunde.

Het Vlaams Patiëntenplatform vindt het charter te eenzijdig. Ilse Weeghmans zegt duidelijk: " dit is een verhaal dat in twee richtingen geldt." Het komt er hier op neer dat in plaats van een plichtencharter beter gewerkt was geweest aan een convenant waarbij beide partijen, artsen én patiënten, in volle respect voor elkaar de wederzijdse plichten en rechten neerschrijven.

De Orde van Geneesheren is wel enthousiast. Pediater Michel Deneyer van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren,  en professor aan de VUB vindt dat het niet bij dit document mag blijven. "Dit moet het begin zijn van een sensibiliseringscampagne."  De Orde heeft het dus nog altijd niet begrepen.

In hetzelfde weekend maakte minister van Justitie Geens bekend dat hij werkt aan een lijst van onafhankelijke verzekeringsartsen. MediQuality heeft patiënten en artsen  recent nog het forum gegeven om deze heikele kwestie aan te kaarten. Geens wil dat de artsen publiceren voor welke verzekeringsmaatschappijen ze hand- en spandiensten verlenen zodat een conflict of interest niet langer mogelijk is.

De Orde én de Academie hebben altijd het stilzwijgen bewaard in deze kwestie.  Het feit dat hier een stevig loopje genomen wordt met de medische deontologie weegt blijkbaar niet zo zwaar als een patiënt die niet op zijn afspraak verschijnt.  Ik wil de vraag stellen wiens fysieke en psychische integriteit hier beschadigd wordt.

Marc van Impe

14:50 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)