25 oktober 2011

Een blijspel in twee bedrijven. Deel II: een vette kluif

 

2.   Een vette kluif.

 

Onze patiënt blijft niet bij de pakken zitten en volgt de voorspelbare weg naar de Federale Ombudsman, maar die stuurt de klacht gelijk door naar de Federale Commissie Rechten van de Patiënt. Op 28 juli antwoordt die omstandig op zijn vraag: “Heb ik recht op inzage in mijn medisch dossier?”

“De federale Commissie Patiëntenrechten heeft uw klacht met betrekking tot de werking van de ombudsfunctie in het UZ Leuven goed ontvangen. Ze heeft deze samen met de bijgevoegde bijlagen onderzocht en op basis daarvan de ombudsfunctie van het UZ Leuven in herinnering gebracht dat de wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet in een rechtstreeks recht op afschrift.

Hierop wordt slechts één uitzondering voorzien, ingeval het patiëntendossier informatie bevat die de beroepsbeoefenaar uitzonderlijk niet heeft meegedeeld aan de patiënt omdat het meedelen ervan klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt zou meebrengen en mits de beroepsbeoefenaar hierover een andere beroepsbeoefenaar heeft geraadpleegd.(art.9 92, art. 5 wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt).

De brief van 10 mei van de ombudsfunctie aan u bevat evenwel geen enkele indicatie dat deze uitzondering van toepassing zou zijn in uw dossier. Maar ook indien dit toch het geval zou zijn, en op voorwaarde dat de motivering voor het niet meedelen van de informatie nog steeds actueel is, behoudt u als patiënt een recht op afschrift, zij het onrechtstreeks via tussenkomst van een beroepsbeoefenaar door u aangeduid. U heeft van in den beginne de naam van uw huisarts opgegeven' in geval men bepaalde ‘vertrouwelijke' gegevens wenste op te sturen naar uw huisarts in plaats van aan u zelf' . De Federale Commissie begrijpt bijgevolg niet waarom het verslag u niet werd overgemaakt dan wel waarom deze niet aan uw huisarts werd verstuurd, indien het zou gaan om informatie die door de beroepsbeoefenaar niet aan u als patiënt werd meegedeeld omdat mededeling ervan klaarblijkelijk ernstig nadeel voor uw gezondheid zou meebrengen.”

De eerste ronde is gewonnen. De KU Leuven heeft helemaal niet het recht om het dossier achter te houden. Dank u voor het applaus, we gaan verder met de voorstelling.

 

“Een tweede onderdeel van uw klacht betreft het feit dat de ombudsfunctie minstens de indruk wekt dat u niet de volledige verslagen ontvangt doch enkel een uittreksel ervan, zijnde dat deel dat door de beroepsbeoefenaar als 'relevant' wordt beoordeeld. De Federale Commissie heeft de ombudsfunctie erop gewezen dat het recht op afschrift betrekking heeft op het geheet of een deel van het patiëntendossier, maar dat de beslissing of er slechts een deel van dan wet het volledige dossier wordt opgevraagd, bij de patiënt ligt en niet bij de beroepsbeoefenaar. Bovendien voorziet de wet niet in een relevantiecriterium bij het recht op afschrift. De patiënt moet geen reden opgeven voor zijn verzoek tot afschrift. Het is dus niet alleen niet toegelaten, maar in vele gevallen ook onmogelijk om te bepalen of de verslagen die de patiënt opvraagt relevant zijn voor het (ongekende) doet waarvoor hij ze opvraagt.” Met andere woorden of iets al dan niet relevant is doet er niet toe en het is zeker niet de taak van de ombudsdienst van de universiteit of de geconsulteerde arts om uit te maken wat de patiënt al dan niet mag inzien.

“De Federale Commissie gaat akkoord dat idealiter de lezing door patiënt van het patiëntendossier of een onderdeel ervan gebeurt tijdens een persoonlijk contact tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar die de patiënt behandelt (en niet gelijk welke beroepsbeoefenaar die door het ziekenhuis of iemand anders wordt aangeduid), maar dit kan geenszins opgelegd worden aan de patiënt.”  En gezien professor Koen Demyttenaere, eminent beoefenaar van de edele kunst van de psychoanalyse, een variété act op punt gesteld door de bekende oplichter Sigmund F., niet de behandelende arts is van onze patiënt heeft hij geen poot om op te staan. Tweede ronde met KO gewonnen.  

Zegt onze patiënt: “Er staat niet veel in het verslag, behalve de "usual crap" over CVS en de 'aangewezen' behandeling, de onzin en de vooroordelen die wij allemaal al jarenlang verafschuwen, ons geen stap verder gebracht heeft, overgoten met een geutje speculatieve psychologie van de koude grond (was er destijds amper 10 min. binnen geweest). Ik denk dat ze boos zijn op mij, nu. :-). Mij ging het niet om het verslag an sich, maar om het principe van te krijgen waar ik recht op heb, en eerlijk gezegd, om te winnen van die bende arrogante, omhoog gevallen betweters. Dat is dus bij deze gelukt. Ik ben normaal geen persoon die glundert bij een overwinning, maar dit proeft wel zoet, moet ik eerlijk toegeven. Demyttenaere is ook nog niet mee, hij mailt nog steeds naar mij dat ik een afspraak moet maken met hem (om te horen waarom ik het verslag niet mag hebben). Too late, man. Misschien dat wat cognitieve gedragstherapie hem verder op het juiste denkspoor kan helpen. Of anders wat op de loopband, om hem wat sneller van begrip te krijgen.”

Dank u voor uw aandacht en willen alle klagers die vinden dat er krik, krak, krok, actie, actie, actie moet komen  nu als de wiedeweerga hun medisch dossier opvragen.

En oh ja, ook nog dit. Twee oncologen uit  Bergen in Noorwegen hebben een behandelingsmethode voor CVS/ME patiënten ontwikkeld die twee op de drie patiënten geneest. Dat maken ze vandaag  bekend op PLOS one. In de behandeling schuilt ook de oplossing voor het CVS/MEZ mysterie zegt professor  Olav Mella, hoofd oncologie aan het Haukeland University Hospital.  Mella en zijn collega Øystein Fluge, deden een dubbelblind studie bij 30 Noorse CVS/ME patiënten. De twee hoogleraren bevestigen dat CVS/ME een somatische aandoening is waarbij de autoimmuniteit de sleutelrol speelt. De resultaten werden reeds in mei op de CVS/ME Conference bekend gemaakt maar nu pas gepubliceerd.  De patiënten werden succesvol behandeld met het kankermedicijn Rituximab.  Het toeval speelde een belangrijke rol toen bleek dat een CVS/ME patiënt die ook leed aan Hodgkin’s lymphoma na 6 tot 8 weken  na toediening van Rituximab  volledig vrij was van CVS/ME symptomen. Daarop volgde de dubbelblind  studie waaruit bleek dat 10 op de 15 patiënten die de behandeling kregen positief reageerden.

Ga nu niet gelijk vragen om Ritumaxib voorgeschreven te krijgen. Zo werkt dat niet. Dat het middel werkt weten we nu uit een wetenschappelijke dubbelblindstudie. Het zal echter nog een hele tijd duren voor de behandeling beschikbaar zal zijn.  Er moeten immers sluitende tests ontwikkeld worden die de aanwezigheid van CVS/ME bevestigen. Nu bestaat er immers enkel een uitsluitingsdiagnose. http://mobil.tv2.no/nyheter/innenriks/english-version-nor...   en  http://neogaf.net/forum/showthread.php?t=449100

 

 

Naschrift bij deel 2

Uit het medisch dossier zou moeten blijken dat de patiënt leed aan hyperventilatie en dat een en ander te wijten was aan de moeilijke verwerking van de scheiding van zijn ouders. Ook zou hij psychofarmaca genomen hebben. Zegt de patiënt zelf: “Er was geen sprake van inname van het product  zoals in het verslag te lezen staat, ook niet van hyperventilatie, ik ben zelfs specifiek daarop getest geweest in het  ziekenhuis, enkele jaren geleden, en het resultaat was negatief. Wel is er een astmaproblematiek maar ik was helemaal niet astmatisch toen ik daar bij BVH zat. En dan die opmerking over "problematische verwerking scheiding ouders" en "moeheid" (ipv de juiste omschrijving totale uitputting wat het in feite is). Wat een onzin allemaal. Men vraagt je of je ouders gescheiden zijn, en als je daar positief op antwoord, VLAM! dàt zal het dan voor hen wel zijn... bah, psychologie van de koude grond.” Professor Van Houdenhove laat weten dat hij sinds october (sic) 2010 met emeritaat is. Duidelijk iemand die in andere tijden leeft.

 

Marc van Impe

12:20 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (1)

23 oktober 2011

Een blijspel in twee bedrijven. Deel 1 : Het teruggevonden geheugen

Soms overstijgt de werkelijkheid de verbeelding. Als ervaren blogger en journalist met meer dan veertig jaar ervaring ga je er van uit dat je zowat alles gezien hebt. Alle plezier, hoogmoed, hypocrisie, verdriet, wanhoop, venijn, valsheid, moed en lafheid. Je bent omgegaan met belletjetrekkers, hadjememaars, zakkenvullers en ander politiek en syndicaal tuig. Je hebt treinen gemist en soms liep je voor de locomotief uit. Je hebt gezwegen en gezweet. En luid het onrecht aangeklaagd. Maar telkens opnieuw moet je vaststellen dat je nog niet alles hebt gezien, gehoord en geleerd.

Als reactie op mijn blog over zelfverweer kregen we het volgende onthullende relaas doorgemaild van een CVS/ME patiënt die niet van plan is om bij de pakken te blijven zitten. Ik gebruik het woord onthullend omdat alle aantijgingen schriftelijk en gehandtekend door de betrokkene kunnen bewezen worden.

Stilte in de zaal, eerste scène.

In 1999 gaat een CVS/ME patiënt eenmalig op consultatie bij de bekende professor Van Houdenhove. Die trad toen nog niet officieel op als publiekopwarmer voor de CM en had het voortouw genomen in wat moest doorgaan voor CVS/ME onderzoek in België. De referentiecentra bestonden nog niet en patiënten trokken in goed vertrouwen naar de KU Leuven want daar zitten toch de knapste koppen van het land bij elkaar of niet soms? Het resultaat hoef ik u niet te vertellen. We hebben niet de hele dag.

Een goeie tien jaar later wil de patiënt in zijn tocht naar de katharsis die elke CVS/ME-er door moet, zijn medisch dossier opvragen. We laten de patiënt aan het woord: “Wel, eerst zegden ze dat het niet bestond, totdat ik het bewijs van het tegendeel kon terugvinden.” Inderdaad op 25 april 2011 schrijft hoofdgeneesheer professor F. Rademakers dat er geen consultatie, geen diagnose, dus ook geen patiëntendossier op zijn naam bestaat “ gezien het geen consult betrof van uzelf maar van uw vader…”.  De patiënt weet dat er hem veel mankeert maar zijn geheugen werkt wel nog naar behoren. Maar een mens kan maar beter twee keer zeker zijn. Daarom vraagt hij zijn ziekenfonds, CM, of ze nog sporen kunnen terugvinden van die onbestaande consultatie. En zeker op 3 mei bevestigt de CM dat er in 1999 op 16 juli wel degelijk een consultatie was bij professor Van Houdenhove, niet van de vader maar van de zoon. En keurig wordt daar het honorarium van 46,21 € en het terugbetaalde bedrag van 35,23 €  bij vermeld.  Op 5 mei mailt onze patiënt zijn attest dat bewijst dat niet hij maar de administratie van de KU Leuven daast. Waarop mevrouw Carla Mondelaers van de Ombudsdienst van de KU in haar pen kruipt. “Naar aanleiding van uw e-mail … in verband met uw verzoek om afschrift van gegevens uit uw patiëntendossier heeft nader onderzoek en overleg plaatsgevonden. Wij vernemen hierbij  dat er inderdaad een misverstand was inzake het consult bij prof. dr. B. Van Houdenhove en de beschikbaarheid van het bijbehorend verslag. Vervolgens heeft mevrouw Renneboogh, op uw aangeven en verduidelijking, dit verder dan de onmiddellijk beschikbare bestanden, nagekeken en gevonden. Prof. dr. K. Demyttenaere heeft in vervanging van Prof. Van Houdenhove de verslagen nagekeken. Zoals u wellicht weet, zijn er wettelijke beperkingen bij het recht op afschrift van dossiergegevens, die maken dat hetgeen aan de patiënt kan gegeven worden, steeds dient nagekeken te worden om aan deze criteria te toetsen (u vindt hierover meer informatie als bijlage). Prof. Demyttenaere heeft uw vraag naar dit verslag overwogen, en nadien werd u meegedeeld dat hiervan geen afschrift zou gegeven worden, maar dat prof. Demyttenaere bereid is om u in een gesprek hierover meer toelichting te geven. We vernemen verder ook dat alle relevante medische informatie opgenomen werd in de medische verslagen die u toegestuurd kreeg. lndien uw huisarts nog bijkomend informatie wenst, kan hij alsnog contact opnemen met de behandelende artsen.”

De Ombudsdienst levert dus goed werk: hij beschermt de patiënt tegen zichzelf, en beschermt de universiteit tegen de patiënt. Resultaat: er is dus wel een dossier maar dat is zo zwaar dat u dat niet kan dragen, bovendien zou u het niet begrijpen, en zijn het uw zaken niet. Einde van het eerste bedrijf. Er zijn koffie en frisdranken bij de balie.

Marc van Impe

12:59 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (3)