15 september 2016

De fiscus in de wachtkamer

In De Tijd stelde Unizo-topman Karel Van Eetvelt donderdag dat belastinginspecteurs kleine zelfstandigen die niets hebben misdaan, duizenden euro’s proberen lichter te maken. ‘De maat is vol,’ zegt hij. ‘In het pesten van ondernemers met allerhande controles zijn de praktijken van de inspectiediensten onder de regering-Michel even erg als die onder de regering-Di Rupo.’

Van Eetvelt: ‘De regering en de inspectiediensten lijken er vanuit te gaan dat kleine zelfstandigen haast per definitie frauderen en dat er overal enkele duizenden euro's te rapen vallen.' Uit cijfers van de FOD Financiën moet blijken dat bij 70% van de controles van zelfstandigen een fiscale naheffing wordt opgesteld. Als arts bent u een kleine zelfstandige. En de recente verhalen in pers over frauderende specialisten en meldingspunten maakt dat de artsen als beroepsgroep opnieuw in de focus van de belastingcontroleur komen, zegt mijn vriend de fiscalist. Maar er is meer. Sommige grote ziekenfondsen sporen hun leden aan om hun arts letterlijk te verklikken. En ook al heeft de fiscus geen speciaal formulier of een vaste kliklijn, toch kreeg hij vorig jaar 1.221 dergelijke meldingen, vaak anoniem, een toename met 70 procent. ‘Na zo'n verklikking probeert de fiscus soms de mensen te verrassen met een bezoek ter plaatste om te zien of de klacht wel klopt', zegt advocaat Michel Maus in De Tijd.

We bespreken de toestand van de wereld in de schaduw van het ziekenhuis waar de geleerde vrouw consultatie houdt. Onze gesprekspartner is er gerust in. Hij werkt onder de vorm van een evba en heeft de voorbije vier jaar geen enkele controle gekregen. Is de fiscus hem dan vergeten of betekent dit dat er een controle op komst is ? Voor de aanslag over inkomstenjaar 2014, had de fiscus in principe tijd tot 30 juni 2016 om deze toe te sturen. Dit staat volledig los van een fiscale controle. De fiscus heeft sowieso immers drie jaar tijd, vanaf 1 januari van het aanslagjaar, om een bepaald inkomstenjaar te controleren. Een controle over inkomsten 2014 kan dus nog tot eind 2017, zelfs al werd intussen een afrekening gestuurd. Die twee staan dus los van elkaar. Onze gesprekspartner is ten onrechte gerust.

Medische beroepen worden geregeld geconfronteerd met een belastingcontrole. De meest voorkomende controledaden van de fiscus zijn een eenvoudige vraag om inlichtingen, maar ook een bezoek ter plaatse van een belastingcontroleur hoort tot de mogelijkheden. Het beroepsgeheim van de arts is maar een schijnbescherming. De fiscus kan de erelonen van medische beroepsbeoefenaars perfect natrekken. Dat daarbij vragen worden gesteld is normaal. Maar bepaalde vragen kunnen niet. Zo mag het afsprakenboek niet opgevraagd worden.

Toch komt het geregeld voor dat de fiscus een inzage vraagt in dat afsprakenboek, zegt mijn accountant, ook al is dit geen stuk dat verplicht wordt opgelegd door de boekhoudwetgeving. Het is echter wel een belangrijk stuk om de ontvangen erelonen te controleren. In de meeste praktijken gaat het bovendien over een geïnformatiseerd afsprakenboek dat deel uitmaakt van de totale medische IT-infrastructuur die de arts gebruikt. Daar heeft de fiscus geen toegang toe. In de praktijk komt er echter vaak op neer dat de accountant toch adviseert toegang te verlenen, want anders… volgt een diepgaande controle en die kan dagen duren en gaat vaak om pietluttigheden.

De argumentatie van de fiscus is vaak stereotiep. Zo is het al verdacht dat een arts een lagere omzet draait –als we dit zo oneerbiedig mogen uitdrukken- dan een collega in een gelijkaardige situatie. Ook verdacht is dat de omzet plots daalt. En als men een beroep heeft gedaan op de vennootschapsstructuur met het oog op een fiscale optimalisatie, dan is dat uiteraard verdacht. Een arts die werkt als privépersoon is immers verplicht op het fiscale strookje onderaan het totale ontvangen ereloon te vermelden. Werkt die arts via een rechtspersoon, dan wordt enkel het officiële geconventioneerde ereloon aangegeven. Dat vindt de fiscus verdacht.

Een van de heikele punten is de verkoop van het patiëntenbestand (goodwill) aan een eigen vennootschap? Zeker oudere artsen die geruime tijd actief waren als vrije beroeper en overstappen naar een vennootschap, in het vooruitzicht van een naderend pensioen en met het plan deels nog verder te werken onder een fiscaal gunstiger regime, maken daar gebruik van. Om te beoordelen of er wel degelijk eigen patiënten zijn en of de waardering van de goodwill correct is verlopen, vraagt de fiscus soms naar een nominatieve lijst van alle patiënten. En dat is duidelijk een vraag waarop de arts niet zomaar kan antwoorden. De identificatie van patiënten mag hij niet zo maar meedelen. Dit is immers in strijd met het strafrechtelijk beschermd medisch beroepsgeheim.

Maar als u zich beroept op dat medisch beroepsgeheim en de gevraagde gegevens weigert voor te leggen, dan kan de fiscus de territoriaal bevoegde tuchtoverheid, de Orde van Artsen dus, inschakelen. Die moet in voorkomend geval het fiscaal onderzoek beoordelen en beslissen of het beroepsgeheim terecht werd ingeroepen. Oordeelt de Orde dat de vraag van de fiscus strijdig is met het beroepsgeheim, dan is die tuchtbeslissing bindend en vangt de fiscus bot (Cassatie dd. 19.12.2012). De tandartsen zijn er aan voor de moeite want zijn beschikken niet over een tuchtoverheid.

De vraag is over welke wapens de fiscus beschikt om te controleren of u al uw inkomsten correct aangeeft? De fiscus kan eenvoudigweg bij u langskomen maar een 'fiscale visitatie' zoals dat officieel heet, moet wel vooraf aangekondigd worden. Op het ogenblik van de visitatie mogen immers geen patiënten aanwezig zijn. Het bezoek moet ook gebeuren tijdens de uren van activiteit. U moet dus aan het werk zijn, maar er mogen geen patiënten aanwezig zijn.

Gelukkig zorgt de overheid voor zoveel administratief werk waar u een goed deel van de dag mee bezig bent. Gebeurt de controle in uw particuliere woning waar uw praktijk aan verbonden is, dan zijn de regels strikter. De ambtenaren hebben enkel toegang tot particuliere woningen of bewoonde lokalen tussen 5 uur 's morgens en 9 uur 's avonds en hebben bovendien een machtiging van de politierechter nodig. Maar waarom zou de fiscus toegang willen tot uw gezinswoning? Om de oppervlakte van uw praktijkruimte bijvoorbeeld op te meten. Of om na te gaan of de nieuwe kasten in uw consultatie niet naar de keuken verhuisd zijn. Vergeet niet dat de controleur over nogal wat mogelijkheden beschikt bij een controlebezoek.

Volgens de letter van de wet mag hij "de aard en belangrijkheid van de werkzaamheden vaststellen en het bestaan, de aard en de hoeveelheid van de voorraden en van de voorwerpen van alle aard nazien". Strikt gezien mag de fiscus enkel de administratieve mappen en farden inkijken die open uw bureau liggen. Hij heeft dus niet het recht documenten uit afgesloten kasten te nemen. Maar hij kan wel alle huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten met een praktijkassistente en dergelijke inkijken voor zover die nuttig zijn bij het vaststellen van uw belastbare inkomsten en het bedrag ervan. Een computer die aanstaat wordt beschouwd als een openstaande kast en dus mag de fiscus de data inkijken. Als u uw boekhouding op uw computer bijhoudt dan moet u sowieso de belastingadministratie inzage geven in de informatiedragers en de gegevens die ze bevatten. Tijdens zijn bezoek mag de controleur alle bijkomende vragen stellen, maar enkel aan u. Vragen stellen aan het personeel, de poetsvrouw of de kinderen kan dus niet.

Maar een controle is gelukkig niet altijd zo dramatisch. Doorgaans wordt een 'vraag om inlichtingen' schriftelijk verstuurd. Maar ook daar zijn grenzen. De fiscus kan u niet bijvoorbeeld niet vragen om met uw wagen naar het belastingkantoor te komen om de kilometerstand te controleren.

Ik bel een oude schoolmaat, vers gepensioneerd controleur bij de belastingen. Wat is de vaakst voorkomende "correctie" die de fiscus bij artsen toepast ? Hij hoeft niet na te denken. Inrichtings- en verfraaiingskosten van praktijk- en wachtruimte die in werkelijkheid in de privéwoning blijken gebeurd te zijn. En reiskosten voor seminaries waaraan een stukje vakantie gekoppeld werd. In de regel, zegt hij, verwerpt de fiscus 30% van de gemaakte reiskosten. Want reizen, zegt de fiscus, is nog altijd een beetje plezier. Het aantal fiscale controles bij vrije beroepen en artsen zal de komende jaren overigens toenemen. Tussen haakjes, het aantal controles bij werknemers is sinds 2014 met 41% gedaald.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:52 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

13 september 2016

Le fisc dans votre salle d’attente

Karel Van Eetvelt, le grand patron de l’Unizo, constatait jeudi dernier dans ‘De Tijd’ que les inspecteurs des impôts tentaient constamment de délester de plusieurs milliers d’euros les petits indépendants qui n’ont rien à se reprocher. « La coupe est pleine, » a-t-il déclaré. « Le harcèlement des entrepreneurs par le biais de toutes sortes de contrôles que pratiquent les services d’inspection sous le gouvernement Michel est aussi grave que celui qui existait sous le gouvernement Di Rupo. »

Van Eetvelt : « Le gouvernement et les services d'inspection des impôts donnent l'impression de partir du principe que les petits indépendants fraudent d'office et qu'il y a moyen de récolter quelques milliers d'euros un peu partout. » Les chiffres du SPF Finances démontrent en effet qu'un redressement fiscal a été décidé pour 70% des contrôles effectués chez des indépendants.

En tant que médecin vous êtes un petit indépendant. Et les récents articles publiés dans la presse à propos des fraudes commises par des spécialistes, de lignes et de sites de dénonciation, ont eu pour effet de ramener à nouveau les médecins en tant que groupe professionnel dans le collimateur du contrôleur des contributions, m'a confié mon ami le fiscaliste. Mais il y a plus.

Certaines grandes mutuelles encouragent leurs affiliés à littéralement dénoncer leur médecin. Et même si le fisc ne dispose pas de formulaire spécial, ni de ligne de dénonciation permanente, il a cependant reçu l'année dernière pas moins de 1.221 signalements de ce genre, souvent anonymes, une augmentation de 70 pourcent. « Après ce genre de dénonciation, le fisc essaie parfois de surprendre les gens en effectuant une visite domiciliaire afin de vérifier si la plainte est bien avérée, » explique l'avocat Michel Maus dans ‘De Tijd'.

Nous refaisons le monde à l'ombre de l'hôpital où l'érudite épouse donne ses consultations. Notre interlocuteur est serein. Il travaille dans le cadre d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle (SPRLU) et n'a pas eu un seul contrôle au cours de ces quatre dernières années. Le fisc l'aurait-il oublié ou doit-il s'attendre à un contrôle dans un proche avenir ? Le fisc avait en principe le temps jusqu'au 30 juin 2016 pour envoyer l'avis d'imposition pour l'exercice 2014. Ceci est complètement indépendant d'un contrôle fiscal. Le fisc dispose de toute façon de trois ans, à partir du 1er janvier de l'année de l'exercice d'imposition, pour contrôler une année spécifique de revenus. Un contrôle des revenus de 2014 demeure donc possible jusqu'à la fin 2017, même si un avis d'imposition a déjà été envoyé entretemps. Les deux sont donc indépendants l'un de l'autre.

Notre interlocuteur a tort de ne pas s'inquiéter. Les professions médicales sont régulièrement confrontées à des contrôles fiscaux. Les plus fréquents d'entre eux se résument à une simple demande de renseignements, mais une visite domiciliaire d'un contrôleur fiscal fait partie des possibilités. Le secret professionnel du médecin n'est qu'une protection illusoire.

Le fisc peut parfaitement vérifier les honoraires des praticiens des professions médicales. Il est normal que des questions soient posées dans de tels cas. Mais certaines questions spécifiques ne peuvent pas être posées. L'agenda des rendez-vous ne peut ainsi pas être requis pour consultation. Cela n'empêche pourtant pas le fisc de demander régulièrement de pouvoir examiner l'agenda des rendez-vous, me dit mon comptable, même s'il ne s'agit pas d'une pièce rendue obligatoire par la législation comptable. Il s'agit cependant d'une pièce importante pour contrôler les honoraires perçus.

Dans la plupart des cabinets il s'agit de surcroît d‘un agenda de rendez-vous informatisé faisant partie de l'ensemble de l'infrastructure médicale IT utilisée par le médecin. Le fisc n'y a pas accès. Il arrive cependant fréquemment dans la pratique que l'expert-comptable conseille au médecin d'autoriser l'accès, sinon…un contrôle en profondeur suivra qui peut durer des jours et porte souvent sur des vétilles.

L'argumentation du fisc est souvent stéréotypée. Celui-ci considère déjà suspect qu'un médecin ait un chiffre d'affaires inférieur – si nous pouvons l'appeler comme ça irrespectueusement – à celui d'un collègue dans une situation similaire. Un chiffre d'affaires soudainement en baisse éveille aussi la suspicion. Et on est bien entendu aussi suspecté si l'on a fait appel à la structure de la société au bas de la fiche dans le but d'optimaliser sa situation fiscale. Un médecin travaillant en tant que personne privée est d'ailleurs obligé d'indiquer sur le petit volet fiscal dans le bas le total des honoraires perçus. Et si ce médecin travaille via une personne orale, seuls les honoraires officiels conventionnés sont déclarés. Le fisc trouve cela suspect.

Un des points délicats concerne la vente de la liste établie des patients (goodwill) à sa propre société. Les médecins plus âgés y ont recours quand ils ont longtemps été actifs en tant que professionnel libre et passent à une société, en prévision d'une toute prochaine pension et dans le but de continuer à travailler en bénéficiant d'un régime fiscal plus favorable. Il arrive que le fisc demande une liste nominative de tous les patients pour juger s'il s'agit vraiment de leurs propres patients et si l'évaluation du goodwill a été effectuée correctement.

Et c'est clairement une question à laquelle le médecin ne peut pas répondre n'importe comment. Il ne peut pas communiquer l'identité des patients comme si de rien n'était. C'est d'ailleurs en contravention du secret professionnel médical protégé par le code pénal.

Mais si vous invoquez ce secret professionnel médical et que vous refusez de présenter les données requises, le fisc peut alors faire intervenir l'autorité disciplinaire territorialement compétente, c'est-à-dire l'Ordre des Médecins. Celui-ci doit examiner le cas échéant le bien-fondé de l'enquête fiscale et décider si le secret professionnel peut être levé à juste titre. Si l'Ordre juge que la demande du fisc contrevient au secret professionnel, cette décision disciplinaire est alors contraignante et le fisc n'obtiendra strictement rien (arrêt de la Cour de Cassation dd. 19.12.2012). Les dentistes ne bénéficient pas de ce moyen de défense car ils ne disposent pas d'une autorité disciplinaire.

Il reste à savoir de quelles armes le fisc dispose pour vérifier si vous déclarez correctement tous vos revenus. Le fisc peut tout simplement débarquer chez vous mais une ‘perquisition fiscale' comme cela s'appelle officiellement doit être annoncée à l'avance. La présence de patients au moment de la perquisition n'est d'ailleurs pas autorisée.

La perquisition doit aussi avoir lieu pendant les heures d'activité. Vous devez donc être au travail, mais en l'absence de tout patient. Heureusement que les pouvoirs publics vous imposent tellement de travail administratif que cela vous prend une bonne partie de la journée. Si le contrôle a lieu à votre domicile particulier auquel votre cabinet est rattaché, les règlements sont alors plus stricts.

Les fonctionnaires ne peuvent avoir accès à des habitations particulières ou à des locaux habités qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et doivent de surcroît être munis d'une autorisation du juge du tribunal de police. Mais pourquoi le fisc pourrait-il vouloir obtenir l'accès à votre domicile familial. Par exemple pour mesurer la surface de l'espace réservé à votre cabinet. Ou pour vérifier si les nouvelles armoires destinées à votre consultation n'ont pas déménagé dans votre cuisine.

N'oubliez pas que le contrôleur dispose encore de pas mal de possibilités dans le cadre d'une visite de contrôle. Selon la lettre de la loi, il est autorisé à « constater la nature et l'importance des activités et vérifier l'existence, la nature et la quantité des réserves et des objets de toute nature que ce soit. » Strictement vu, le fisc a seulement le droit de consulter les dossiers et les fardes qui sont ouverts sur votre bureau. Il n'a donc pas le droit de prendre des documents conservés sous clé dans des armoires.

Mais il peut consulter les contrats de location, les contrats de travail établis pour une assistante de cabinet et d'autres documents du même ordre pourvu que ceux-ci soient nécessaires à l'estimation de vos revenus imposables et de leur montant. Un ordinateur allumé est considéré comme une armoire ouverte et le fisc est donc en droit d'en consulter les données.

Si vous conservez votre comptabilité dans votre ordinateur, vous êtes contraint d'autoriser l'administration fiscale à consulter les supports numériques et les données qu'ils contiennent. Le contrôleur est en droit de poser toutes les questions complémentaires qu'il veut, mais uniquement à vous. Il n'est pas question de poser des questions au personnel, à la femme de ménage ou aux enfants.

Mais un contrôle n'est heureusement pas toujours aussi dramatique. Il s'agit en général d'une ‘demande de renseignements' envoyée par écrit. Mais cela comporte ici aussi des limites. Le fisc ne peut par exemple pas vous demander de vous rendre au bureau des contributions au volant de votre voiture afin d'en vérifier le kilométrage.

J'ai appelé un ancien condisciple qui vient de prendre sa retraite à l'issue d'une carrière de contrôleur des contributions. Quelle est la ‘correction' que le fisc applique le plus souvent aux médecins. Nul besoin pour lui de s'accorder un moment de réflexion. Les coûts d'installation et de rénovation du cabinet et de la salle d'attente qui, en réalité, semblent plutôt avoir été effectués au domicile privé. Et des frais de voyage pour des séminaires que l'on a assorti de quelques jours de vacances.

Le fisc rejette en général 30% des frais de voyage qui ont été déclarés. Car voyager offre quand même toujours aussi quelques moments de plaisir, selon le fisc. Le nombre de contrôles fiscaux effectués dans les professions médicales et chez les médecins vont d'ailleurs augmenter au cours de ces prochaines années. Entre parenthèses, le nombre de contrôles effectués chez les salariés a chuté de 41% depuis 2014.

Marc van Impe

Source: MediQuality

 

22:47 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)