20 maart 2018

Nederlandse gezondheidsraad: ME/CVS zit niet tussen de oren


Nadat de CDC zijn beleid tegenover ME/CVS totaal gewijzigd heeft, de NHS na de ramp met de PACE-studie zijn ongelijk heeft toegegeven, heeft nu ook de Nederlandse Hogegezondheidsraad ME/CVS erkent als een ziekte met ernstige beperkingen. Dat advies is er gekomen naar aanleiding van een initiatief dat reeds dateert uit 2013. Toen diende de Groep ME-Den Haag het door 54.000 Nederlandse burgers ondertekende Burgerinitiatief ‘Erken ME’ in bij de Tweede Kamer. Die erkenning is er nu gekomen.

Waarom die petitie, en waarom moest het zo lang duren? De controverse gaat het door de Britse psychiater Simon Wessely, de dark vader in de ogen van heel wat artsen en patiënten, die het theoretisch model neerzette dat de klachten en symptomen bij ME/CVS worden in stand gehouden door verkeerde overtuigingen ('false illness beliefs') en een gebrek aan activiteit of bewegingsangst. De behandelmethodes CGT ('praten') en GET ('bewegen') zijn gebaseerd op dat model en worden geafficheerd als behandeling van eerste keus. Dat model en die behandelmethode werden keer op keer weerlegd. Ook in ons land wees het KCE al in 2006 in twee rapporten op het falen van CGT en GET. Maar om ongewisse redenen bleef deze aanpak evidence based. Plat gezegd, om het Nederlandse vakblad Medisch Contact te citeren: we kunnen niks vinden, dus het zal wel tussen de oren zitten en daar moet je dan wat aan doen. Omdat dit denkmodel ook al decennialang dominant is in de onderzoekswereld, is het zoeken naar mogelijke somatische oorzaken danig gefrustreerd.

In 2006 werd in Vlaanderen met een petitie van 35.000 handtekeningen een hoorzitting in het Vlaams Parlement afgedwongen. Toenmalig minister van Zorg Inge Vervotte beloofde veel maar deed onder druk van de twee grootste ziekenfondsen en de directie van Riziv niets. Ook de twee universiteiten KULeuven, met name de professoren Boudewijn Van Houdenhoven, psychiatrie, en Daniel Blockmans, interne geneeskunde, en UGent, met name prof Dirk Vogelaers, infectieziekten, hielden vol dat ME/CVS, speelden daarin een kwalijke rol. Zij houden nog steeds vol dat ME/CVS een psychosomatische klacht is. Een stelling die graag gevolgd wordt door de private verzekeringsmaatschappijen die daardoor ontsnappen aan de uitkering van de waarborgen waarvoor patiënten verzekerd zijn zoals schuldsaldo-, hospitalisatie-, inkomsten,- en ziekte- en invaliditeitsverzekeringen. Patiënten in ons land worden doorverwezen naar het enige expertisecentrum, in Leuven, waar de patiënten niet verder onderzocht worden en vaak verplicht worden gedrags- of bewegingstherapie te volgen om aanspraak te maken op een ziekenfondsuitkering. Maar ME/CVS mensen weten uit ervaring dat zulke behandelingen niet werken. Met als gevolg: als CGT en GET niet werkt dan wordt de patiënt weggestuurd. Dat kan niet, zegt de Nederlandse Commissie: omdat er geen overduidelijke bewezen effectieve behandeling is, valt er ook werkelijk niks op te dringen aan patiënten. Dat geldt voor CGT en voor GET. De Gezondheidsraad beveelt GET zelfs expliciet niet aan. Dus: uitkeringen en voorzieningen afwijzen met als argument 'er is een behandeling die uw herstel bevordert, ik verwacht van u dat u die volgt', dat kan echt niet meer.

Naast Leuven is er nog één CVS-afdeling in een perifeer ziekenhuis in Vilvoorde, maar de ziekenhuisdirectie daar streeft eerder naar de afbouw dan naar de uitbouw van die dienst. In Vilvoorde wordt ME/CVS wél gezien als een multisysteemziekte. "Verschillende lichaamssystemen kunnen betrokken zijn: het immuunsysteem, het metabole systeem, het cardiovasculaire systeem, het centrale zenuwstelsel, het neuro-endocrine systeem, het microbioom en het genoom," zegt dr. Anne Marie Uyttersprot. De Nederlandse commissie vindt dat de Wesselyaanse Oxfordcriteria niet meer gebruikt moeten worden en maakt daarmee duidelijk dat ME/CVS meer is dan chronische vermoeidheid. Zij kiest voor de specifiekere zogenaamde IOM-criteria. Die criteria zijn strenger. Belangrijke eis is de aanwezigheid van post exertional malaise (PEM), verergering van klachten na inspanningen. De Commissie adviseert ook dat de behandeling gebeurt in overleg met de patiënt! Dat heet shared decision making.

De Nederlandse vereniging ME/CVS hoopt dat meer onderzoek naar de ziekte kan leiden tot een betere behandeling en misschien zelfs genezing. Ze droeg daarvoor zo'n 5.000 wetenschappelijke artikelen aan die aantonen dat ME een ernstige neuro-immuunziekte is die een gedegen diagnostiek en biomedische behandeling behoeft. Zij vragen het parlement te erkennen dat ME en het Chronisch Vermoeidheid Syndroom twee verschillende infectieziekten zijn en dat ME een ‘biomedische neuro-immuunziekte' is. De Gezondheidsraad schrijft nu in een advies aan de Tweede Kamer dat ME/CVS een ernstige chronische ziekte is 'die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen die eraan lijden substantieel beperkt'. De Gezondheidsraad wijst er ook op dat bij de opleiding van de studenten geneeskunde meer aandacht moet besteed worden aan de kennis van ME/CVS.

Pour la petite histoire nog dit: Op 8 maart stapte de Amsterdamse professor psychologie Hans Knoop op uit de Commissie. Knoop was een onverdroten promotor van CGT als de panacee voor deze aandoening. Recentelijk nog in British Journal of Psychiatry. Hij wou met een minderheidsstandpunt komen, maar hield dat twee weken voor de finish in. Op de valreep dus. De redacteur van Medisch Contact vermoedt dat het verdienmodel van de CGT bij vermoeidheid daar wellicht debet aan is? Zijn verwachting is een behandeloffensief uit deze hoek na publicatie van het advies. Ik kan daar in komen.

Minister Maggie De Block onderkent de problematiek, zegt ze, en bezint zich over concrete beleidsmaatregelen. Zij gelooft alvast niet dat bij de patiënten 'tussen de oren zit'. Er zijn in België naar schatting zo'n 35.000 ME/CVS patiënten.

Marc van Impe

 

Rapport Nederlandse gezondheidsraad: https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/optimale-gezondheidszorg/mecvs

Kernadvies : https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/grpubl...

Achtergronddocument : https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/grpubl...

 

 

 

Bron: MediQuality

18:04 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (1)

Laatstejaars geneeskunde hebben weinig kennis van medicijnen

Geneeskundeopleidingen in Europa moeten hun curriculum verbeteren zodat beginnende artsen deskundiger zijn in het voorschrijven van geneesmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van klinisch farmacoloog David Brinkman. "Het blijkt dat een behoorlijk deel van de bijna afgestudeerde artsen in Europa momenteel niet goed in staat is om effectief en veilig geneesmiddelen voor te schrijven." David Brinkman promoveerde op 15 maart bij de VUmc te Amsterdam.

Vrijwel elke arts schrijft dagelijks geneesmiddelen voor. Maar zijn bijna afgestudeerde artsen in Europa wel voldoende in staat om verantwoord geneesmiddelen voor te schrijven? En hoe worden zij op deze taak voorbereid? Brinkman onderzocht het niveau van farmacotherapeutische kennis en vaardigheden van 895 laatstejaarsgeneeskundestudenten van 17 Europese universiteiten. Deze studenten werden gevraagd een gevalideerde online assessment te maken bestaande uit een kennistoets, patiëntcasuïstiek en een vragenlijst. De inhoud van de assessment was gericht op kennis en vaardigheden die iedere geneeskundestudent zou moeten hebben om rationeel voor te kunnen schrijven op het moment van afstuderen.

Ondanks dat er verschillen waren tussen de universiteiten bleek dat de laatstejaars geneeskundestudenten in Europa onvoldoende kennis hadden over essentiële geneesmiddelen en dat zij veel fouten maakten in geneesmiddelrecepten voor veelvoorkomende ziektebeelden zoals essentiële hypertensie en community acquired pneumonia (CAP). Zo schreven studenten regelmatig minder effectieve geneesmiddelen voor, vulden recepten onvolledig in en/of maakten fouten in de dosering. Studenten die probleem georiënteerd klinische farmacologie en farmacotherapie-onderwijs hadden gevolgd (met name universiteiten in Noordwest-Europa) hadden significant betere kennis en vaardigheden dan studenten die traditioneel onderwijs hadden gevolgd (met name universiteiten in Oost- en Zuid-Europa).

Brinkman vond dus dat veel bijna afgestudeerde artsen niet goed in staat zijn om geneesmiddelen effectief en veilig voor te schrijven. De meerderheid van de studenten voelde zich zelf ook onzeker over hun farmacotherapeutische competentie en vond dat de kwantiteit en kwaliteit van het klinische farmacologie en farmacotherapie-onderwijs tijdens de geneeskundeopleiding onvoldoende was. Deze bevindingen suggereren dat het klinische farmacologie en farmacotherapie-onderwijs in veel Europese universiteiten niet adequaat is. Eén van de belangrijkste oorzaken voor het gebrek aan deskundigheid ligt dus bij de opleiding. Brinkman: "Het onderwijs is bij de meeste opleidingen in Europa nog erg traditioneel. Kennis wordt alleen verkregen uit hoorcolleges en zelfstudie uit boeken. We zagen dat studenten die meer praktijkgericht onderwijs volgden betere kennis en vaardigheden hadden dan studenten die traditioneel onderwijs volgden."

Brinkman doet meerdere aanbevelingen om het onderwijs in Europa te moderniseren. Zo kunnen pas afgestudeerden bekwamer worden in het voorschrijven van geneesmiddelen. Brinkman: "Studenten moeten meer in de praktijk worden getraind. Dit kan met simulatie of echte patiënten onder begeleiding van ervaren artsen." Daarnaast vindt hij dat er een verplicht voorschrijfexamen moet komen voor alle Europese landen. Geneeskundestudenten in Europa moeten dit examen halen voordat zij hun voorschrijfbevoegdheid krijgen. Op deze manier hoopt Brinkman de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg te verbeteren.

Verkeerd voorgeschreven medicatie leidt tot stijging van het aantal ziekenhuisopnames, constateerde een rapport van het ministerie van Volksgezondheid vorig jaar. Dat gebeurt vooral in de groep van 65-plussers, die de meeste medicatie gebruikt. Het gaat om bijna 50.000 geneesmiddelengerelateerde ziekenhuisopnamen. Bijna de helft was potentieel vermijdbaar.

Verkeerd voorschrijfgedrag veroorzaakt ook sterfgevallen. In Nederland wordt geschat dat het gaat om 1250 doden per jaar. "Maar ik kan op grond van mijn onderzoek geen schatting geven," aldus Brinkman, zelf arts en klinisch farmacoloog, in Het Parool. Nederlandse studenten scoren net als Engelsen en Zweden beter dan hun collega's in Zuid- en Oost-Europa. Dat heeft vooral te maken met het meer praktijkgerichte onderwijs. "Als je in de praktijk veel oefent, leer je meer dan wanneer je alleen maar boeken leest," aldus Brinkman. Maar ook bij Nederlandse studenten is verbetering nodig. "Onderzoek onder net afgestudeerde Engelse artsen laat zien dat tien procent fouten maakt bij het voorschrijven. Nederlandse cijfers zijn er niet, maar dat zal erbij in de buurt liggen, vermoed ik."

Brinkman zegt ook dat artsen en apothekers beter zouden moeten samenwerken. Tevens beveelt hij aan tot een verplichte geneesmiddelentoets bij alle Europese faculteiten geneeskunde.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

09:14 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

19 maart 2018

Hoelang duurt het voordat u vergeten zal zijn?


Ik krijg een facebookbericht binnen. De vader van een student is overleden. Niets onverwacht. De meesten onder ons eindigen hun leven als wees. Ik antwoord hem met de -naar ik mag hopen- troostende gedachte dat we pas echt dood zijn als niemand meer aan je denkt.

Elk weekend gaat er wel iemand dood die we van dichtbij of veraf kennen. Bij de koffie bedenk ik dat dat vergeetproces wel heel erg snel kan gaan. Bij het toegangsexamen placht ik mijn kandidaat-studenten een namenlijst voor te leggen waarop ze moesten aanduiden wie en waarom hij of zij op die lijst figureerde. Op die manier testen wij hun kennis van de recente geschiedenis en de actualiteit. Telkens blijkt dat bij jongeren bekende namen uit de vorige eeuw, totaal blanco in hun geheugen zijn. Hoe lang blijft een naam in het publieke en individuele geheugen hangen? Ik ben mijn familie nog niet vergeten, ik ken nog de verhalen over de ouders van mijn ouders. Ik herinner me zelfs verhalen die mijn oma vertelde over haar ouders, broers en zusters. In mijn familie hebben we een ijzeren geheugen. Dat gaat dus over mijn overgrootmoeder en overgrootvader.

Maar over mijn betovergrootouders weet ik eigenlijk niets meer dan dat ze aan vaders zijde een soort herenboeren waren en langs moeders kant landarbeiders, die daarnaast in de ontluikende industrie bijklusten, of omgekeerd. We spreken dus over het laatste kwart van de negentiende eeuw. Ik kan uitrekenen wanneer ze ongeveer geleefd hebben. Mijn opa's en oma's zijn geboren tussen 1890 en 1900, mijn overgrootouders dus ongeveer rond 1870 en mijn betovergrootouders pakweg rond 1840. Ionica Smeets, een Nederlandse wiskundige, wetenschapsjournaliste en hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden schreef vorige week dat er over zo'n honderdvijftig jaar later niemand meer is die nog over iemand verhalen vertelt.

En dat dat logisch en onvermijdelijk is. Ze berekende dat ze zestien voorouders heeft. "Zestien mensen met dromen en ambities. Zonder wie ik er nooit geweest was. Met levens waarvan ik niets weet. Natuurlijk kan ik op zoek in archieven, maar ineens dringt tot me door dat deze redenering ook de andere kant op werkt. Hoelang duurt het voordat ik vergeten zal zijn? Als het meezit, word ik op mijn zestigste oma. (Ionica is 38, mvi) Zeg dat de volgende generatie komt als ik negentig ben (als ik dat überhaupt haal natuurlijk) en dat ik dan lang genoeg leef om door mijn achterkleinkinderen herinnerd te worden. En stel dat die achterkleinkinderen honderd worden en zich mij tot aan het eind van hun dagen herinneren (het begint allemaal wel erg hypothetisch te worden). Zelfs dan is er over honderdvijftig jaar helemaal niemand meer die aan me denkt."

Ik denk aan mijn moeder die 93 wordt en die nog een ijzeren geheugen heeft waar geen roest op zit. Tussen haar en mijn jongste kleinkinderen liggen ruim 85 jaren. Hoe lang zullen ze over haar verhalen vertellen, zij die als enig kind, de stammoeder werd van acht kinderen, achttien kleinkinderen en tweeëndertig achterkleinkinderen? Zullen zij zich haar nog herinneren in deze tijden waarin we ons geheugen hebben uitbesteed aan een simkaart of een usb-stick ? In deze tijden dat een geluksgevoel afhankelijk wordt van het aantal likes iemand op Facebook scoort? Een gelukkig mens liket niet, bedenk ik. Een gelukkig mens is niet hij die de realiteit naar zijn hand wil zetten maar die iets wil presteren op een manier dat hij zichzelf in de spiegel kan kijken.

En dan schieten mijn gedachten naar Maggie De Block waarvan ik lees dat de ooit in Wallonië zo populaire minister, niet langer meer in de Franstalige top tien figureert. Is dat erg? Ik denk aan alle minister van Volksgezondheid die ooit gekend heb. Sommigen hadden gewoon een slechte adem, anderen heb ik geïnterviewd maar ze hadden niets te vertellen, met andere heb ik serieuze meningsverschillen gehad en werd ik op het eind toch bevriend, zoals met mijn buurman. Wie kent nog Leburton, Piet De Saeger of Jacques Santkin of Didier Donfut? Mijn studenten in elk geval niet. Ik denk aan een hoge pief bij het Riziv die straks met pensioen gaat en die de toekomst achterlaat die hij zo ingewikkeld gemaakt heeft dat men bijna geen opvolger voor hem dreigde te vinden. Hij bestaat straks niet meer, hij verdwijnt in het behang. Hij lijdt aan de welvaartsziekte van deze tijd: de zelfoverschatting.

Ik besluit dat ik woensdagavond mijn kleinkinderen verhalen ga vertellen over hun opa en oma, nu we hier nog zijn. Zoals mijn opa onuitwisbaar de verhalen over zijn belevenissen aan het front van 14-18 in mijn geheugen prentte. Zoals ik mijn oudere broer voor mij zie, ook al is die al meer dan een halve eeuw verdwenen. En dan besef ik dat ik, die over alles en nog wat een mening heb, gewoon blij ben dat ik leef. Dat het leven geen powerpointpresentatie is maar een verhaal dat nog niet af is. En dat dit misschien later ooit door iemand gelezen zal worden, op een quantumlaptop naar ik vermoed.

Weet u hoelang het zal duren voor u vergeten zal zijn?

Marc van Impe

 

bron: MediQuality

 

20:08 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)