09 juli 2016

Dr. Google garandeert cyberchondria

Op feestjes zijn we altijd de pineut: is het de ene kennis niet dan is het een ander familielid dat ons even terzijde neemt met een dringende vraag over een hoestje achterin de keel, schele hoofdpijn in de morgen of geelachtig vochtverlies, jeuk waar men niet kan krabben of een doof gevoel in de linkerknie. En wat dat wel zou kunnen wezen? Kan de geleerde vrouw misschien haar idee daarover geven? Daar zijn we binnenkort gelukkig van af, nu Dr. Google over een paar dagen zijn app voor iOS en Android op de markt brengt. Maar is de uitkomst betrouwbaar?

Heel wat artsen menen van niet, andere maken er zelf heimelijk gebruik van. Dr. Google zal de komende maanden alleen in het Engels beschikbaar zijn, maar reken maar van yes, dat er snel een Nederlandse versie op de markt komt. Dagelijks wordt Google immers miljoenen keren geconsulteerd in verband met gezondheidskwesties, in totaal gaan meer dan 1 op de 20 van alle zoekopdrachten hierover, 1 op de 5 van die zoektochten gaat specifiek over symptomen. De markt is dus verzekerd.

Vraag Google informatie over een symptoom, zoals "schele hoofdpijn," en je krijgt een lijst met verwante aandoeningen, zoals migraine, spanningshoofdpijn of sinusitis. Tik "hoofdpijn" in, en je krijgt informatie over hoe hoofdpijn behandeld kan worden en of u een arts moet raadplegen.

Een heel team van artsen van niet de minste medische faculteiten als de Harvard Medical School en de Mayo Clinic hebben nauwgezet alle mogelijke criteria geanalyseerd, in een algoritme gegoten, en in mensentaal omgezet. Per lemma werden minimaal 11 artsen ingezet, verzekerde Amit Singhal, Google's vice president.

"Veel mensen gaan, wanneer ze ziek zijn, voor hun eerste informatie een beroep doen op het Internet," zegt Ateev Mehrotra, professor aan de Harvard Medical School. "Gezien Google's bekendheid, betekent dit dan ook dat ze bij Google te rade gaan. We weten ook dat het proces niet heel goed werkt, dus was het nodig om een en ander op punt te stellen."

Vorig jaar had Google 400 van de meest klassieke medische zoektermen klaar, gaande van artritis tot een rood oog. Nu is dit al uitgebreid tot 900 aandoeningen. Google benadrukt dat het geen diagnose stelt – dat zou juridisch te zeer kantje boord zijn- maar dat het een vertrekpunt biedt.

Professor dr. Renaat Peleman, hoofdarts UGent, is in elk geval voor: 'Dit zal de mensen beter helpen. ‘ zegt hij in De Tijd. ‘Nu gaan ze op het internet, zien ze tientallen diagnoses, de ene al erger dan de andere, en eindigen ze met de schrik voor een dodelijke ziekte. Dat mensen googelen is goed, maar we moeten vermijden dat ze hun eigen diagnose stellen. Dankzij de artificiële intelligentie van Google en de algoritmes die worden gebruikt, krijgen ze een gps voor een diagnose. Dat is een goede zaak. Nu stelt de arts nog de diagnose, maar over enkele jaren zit de computer mee aan het stuur.'

Zijn collega Guy Hans, hoofdarts UZA, is tegen: 'Vroeger gingen de mensen raad vragen bij familie en vrienden, nu zoeken ze op Google. Dat valt niet meer te stoppen. Ergens is dat ook wel oké, want ze komen dan beter voorbereid naar de arts. Maar ze hebben vaak de neiging het ergste voor waar aan te nemen, waardoor het voor de arts dan moeilijk is om het tegendeel te bewijzen. Bijkomende onderzoeken zijn dan nodig voor de patiënt de arts gelooft. Een professionalisering van de Google-informatie zal daar weinig aan veranderen, vrees ik.'

Een zoekterm die in elk geval nog niet werkt is cyberchondria, wat veroorzaakt wordt door te veel googelen. De volgende vraag of het komende familiefeest wordt welke zoekmachine we aanraden? Dokter Google of Gezondheid.be?

Marc van Impe

Bron: MediQuality

Marc van Impe

10:54 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

08 juli 2016

De dag van de waarheid voor de chronische patiënt

Ze zijn niet geliefd door de ziekenfondsen, laat staan dat de privé-verzekeraars hen graag als klant hebben. Zelfs artsen en psychologen hebben niet zelden een hekel aan hen. Want ze willen niet beter worden, heet het. Ik hoorde een Lacaniaanse psychiater in een perifeer ziekenhuis tegen een patiënte - die zich ten einde raad op de PAAZ-afdeling liet opnemen teneinde enigszins te kunnen recupereren: “Hier is het kiezen: psychisch of fysisch, jij moet weten waar je ziek aan bent.” De chronisch zieke was tot voor kort een outcast. Vandaag kan daar verandering in komen, als de 20 pilootprojecten voor geïntegreerde zorg bekend gemaakt worden.

Vier op de tien Belgische gezinnen hebben chronische gezondheidsproblemen. Voor één op de drie van die gezinnen leidt dat tot financiële problemen. Dat komt overeen met één op de acht gezinnen die in financiële moeilijkheden terechtkomen door het chronisch ziek zijn van een gezinslid. Vooral alleenstaanden en koppels zonder inwonende kinderen raken in financiële problemen door die chronische gezondheidsproblemen. Chronisch ziek zijn betekent echter ook sociale uitsluiting. Als 14% van de Belgen tussen 18 en 80 jaar zichzelf tot sterk eenzaam voelt, dan loopt dit bij de groep langdurig zieke mensen op tot 34%!

Het gaat vooral om chronische gewrichtsaandoeningen, zoals artrose en reuma, een hoge bloeddruk, ernstige rugklachten zoals hernia en chronische pijn. Maar er is meer: ook patiënten die lijden aan afasie en CVA, CVS, diabetes, MS, Parkinson en depressie vallen door de gaten van het vangnet van de sociale zekerheid. En dat betekent in de meeste gevallen armoede, een verslechterende gezondheid, uitsluiting, eenzaamheid met als gevolg verbittering en niet zelden de keuze om uit het leven te stappen.

Het meeste geld geven deze patiënten uit aan consultaties van huisartsen en specialisten, geneesmiddelen, vervoerskosten, hulp aan huis en ziekenhuisopnames. Vaak stellen de getroffen gezinnen dan ook noodzakelijke medische verzorging uit.

Op 2 februari 2016 stelden de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid hun visie op Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken voor, die zich nu concretiseert in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg.

Het Gemeenschappelijk Plan 'Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid' beoogt om hoog kwalitatieve zorg en ondersteuning te bieden aan alle patiënten, voor de beste kost, en de gezondheidstoestand van de bevolking te verbeteren. Om dit doel te bereiken, is een hervorming van het huidige zorgsysteem voor chronisch zieken naar een systeem van meer geïntegreerde, persoonsgerichte zorg en ondersteuning noodzakelijk. Vandaag 20 juni worden de 20 geselecteerde cases bekend gemaakt.

De belangrijkste doelstelling moet zijn dat het voor verzekeraars, ziekenfondsen en privé-verzekeraars aantrekkelijker wordt om chronisch zieke patiënten dezelfde steun te geven als ze aan de occasioneel zieke patiënt geven. Nu nog worden al te veel chronisch zieke patiënten vanuit het ziekenfonds "gereactiveerd" door ze naar de VDAB te sturen. Daar worden ze in de meeste gevallen als ongeschikt voor de arbeidsmarkt ingeschaald. Waarna ze afgestoten worden naar het OCMW, dat hen niet zelden dwingt het weinige vermogen waarover ze nog beschikken, op te maken zodat ze tot het einde van hun dagen in de genadige afhankelijkheid mogen "overleven".

Wij stellen ons de vraag hoe de medische professionals op deze call gereageerd hebben. Vooral de huisartsenkringen kunnen een belangrijke partner zijn in die pilootprojecten. Maar ook combinaties vanuit de periferie en de transmurale zorg liggen voor de hand. En de coördinerende rol van de ziekenfondsen en verzekeraars vraagt meer dan een adviserend geneesheer die nakijkt of het verwijsbriefje met de juiste kleur van inkt geschreven is.

De belangrijkste vraag is hoe het beschikbare geld verdeeld zal worden. De chronisch zieken zelf en hun familieleden hebben het geld via hun premiebijdragen langs de voordeur binnengedragen. De vraag is nu hoe het aan de achterdeur gaat verdeeld worden en hoeveel geld er aan de administratie blijft plakken. Het is op die manier dat de solidariteit overeind moet gehouden worden.

Gaat men voor een efficiënte ketenzorg waar huisartsen, kinesisten, eerstelijns geestelijke gezondheidswerkers, sociale assistenten, diëtisten én mantelzorgers samenwerken zodat de doorstroom naar dure ziekenhuiszorg en opvangcentra vermeden kan worden? Of gaat men het laadje van de caritas weer eens opentrekken en wordt het brood bij de achterdeur op gezette tijden uitgedeeld? Vandaag is de dag van de waarheid.

Marc van Impe

 

 

Bron: MediQuality

07:45 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

07 juli 2016

Onze klachten over gerechtsdeskundigen halen resultaat

Minister van Justitie Geens wil niet alleen een kwaliteitslabel voor gerechtsdeskundigen, hij wil ook dat deze melden voor welke verzekeraars ze optreden. De wet, die in december van kracht wordt, komt er na klachten van patiënten over experts die onder één hoedje spelen met verzekeraars. De kat werd de bel aangebonden door ervaringsdeskundige Anke Santens die in een vrije tribune op MediQuality beschreef hoe de verzekeringsdeskundigen patiëntendossiers manipuleren en hoe sommige artsen die binnen een ziekenhuis of een academische instelling zoals het UZ Leuven werken, patiëntendata uit medische dossiers delen met hun collega’s verzekeringsartsen of zelf voor verzekeringen hand- en spandiensten leveren.

Daarnaast hebben we in deze column regelmatig de toestand aangeklaagd. Vorig jaar in het programma Panorama van de VRT-nieuwsdienst getuigden de slachtoffers van ongevallen dat hun verzekering hen niet wilde vergoeden voor hun arbeidsongeschiktheid omdat medische experts in de rechtbank hadden verklaard dat ze wel nog konden werken. Telkens bleken die gerechtelijke experts in andere zaken op te treden vóór de betrokken verzekeringsmaatschappijen. De vereniging Stop Misbruik Verzekeringen drong als eerste aan bij de minister van Justitie om maatregelen te nemen. 'Om onpartijdigheid te garanderen, komt er vanaf december een nationaal register, met meldingsplicht' zegt Minister van Justitie, Koen Geens (CD&V) vandaag.

De aantijgingen van partijdigheid en belangenvermenging zorgden voor een schokgolf in het wereldje. Justitieminister Koen Geens beval een onderzoek naar klachten over vermeende belangenvermenging bij gerechtsdeskundigen door de Hoge Raad voor Justitie.

Plots ging de Orde der Artsen de verdediging opnemen van de verzekeringsexperts. De honoraria waren dermate laag, aldus de Orde, dat artsen die alleen voor de justitie mogen werken zouden bedanken voor de job. Justitieminister Geens hakte de knoop door. "Nu kan een magistraat in strafzaken gelijk welke expert aanstellen. Om onpartijdigheid te garanderen, komt er vanaf december een nationaal register, met meldingsplicht", zegt Geens. "Als een expert gevraagd wordt in een zaak waar een belangenconflict dreigt, moet hij dat melden. De rechter kan dan al voor de start van een proces oordelen of een andere expert moet worden aangesteld, of een betrokken partij kan meteen een expert wraken. Dat biedt niet alleen meer transparantie voor de burger, het garandeert ook een vlottere procesgang."

Om te beginnen komen alle deskundigen voor een periode van zes jaar in het register. Vervolgens moeten ze opleidingen volgen en langs een aanvaardingscommissie passeren om in het register te kunnen blijven. Wie niet aan de kwaliteitseisen voldoet, kan geschorst of geschrapt worden. "Het register vormt op die manier een kwaliteitslabel voor gerechtsdeskundigen en vertalers en tolken", besluit de minister.

Er bestaat nochtans een controle op het werk van verzekeringsartsen, met name is dit de opdracht van het Fonds Arbeidsongevallen. Alleen heeft de leiding van het FAO daar nooit wat mee aangevangen. Het FAO weet al jarenlang heel goed bij welke verzekeringsartsen het systematisch fout loopt, maar liet begaan. Medewerkers binnen het FAO melden ons dat zij bij slachtoffers die ernstig invalide zijn, van hogerhand de melding krijgen dat die dossiers desondanks, wetende dat mensen absoluut niet aan het werk kunnen, toch afgewezen moeten worden.

Sommige van uw medewerkers zijn daar zelf letterlijk ziek van. "Als we dit melden aan ons diensthoofd, worden we afgeblaft en moeten we onze mond houden of onze job komt in het gedrang. Is dat nog normaal? Wie bepaalt de quota waaraan het FAO zich moet houden? Wie zegt hoeveel dossiers mogen passeren en hoeveel niet? Wie bepaalt wie hulp krijgt en wie mag creveren?"

Anke Santens, die de hele affaire aankaartte werd in deze kwestie door de Kortrijkse politierechter in het ongelijk gesteld want deze gaf de voorkeur aan het verslag van een "gereputeerd expert", eerder dan aan een onafhankelijk verslag van een onafhankelijke arts die niet voor verzekeringsmaatschappijen optreedt. De tweede advokaat die optrad voor verzekeraar AG was Frédéric Busschaert, naast lid van de balie ook politierechter te Kortrijk.

En als klap op de vuurpijl legde een verzekeringsexpert dr. Daniel Goeleven strafklacht neer tegen Santens omdat hij zijn reputatie beschadigd achtte. Dokter Goeleven, die werkt voor verzekeraar AG, dagvaardde haar wegens laster, alhoewel zij geen enkele band met hem heeft maar omdat zij samenwerkt met Stop Misbruik Verzekeringen.

Stop Misbruik Verzekeringen publiceert op zijn beurt een lijst van verzekeringsartsen, die aangesteld worden als arbiter in minnelijke medische expertises en als gerechtsdeskundige. Deze lijst werd reeds overgemaakt aan de rechtbanken, en aan de Orde der Artsen, zodat zij sancties kunnen nemen tegen deze artsen. Quod non.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

18:13 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)