19 maart 2016

Dr. Ide schoffeert collega's

De heer Louis Ide, Algemeen Secretaris van N-VA en arts, heeft een probleem. Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters (N-VA) kwam begin februari in een mediastorm terecht toen bleek dat zijn departement de financiering van de Levensschool niet stopzet, hoewel een kankerspecialist een van de vakken die daar in het kader van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde gegeven worden, 'misdadig' noemt.

Het was de krant De Morgen die de feiten aan het daglicht bracht. De krant kon beslag leggen op een e-mail waarin de docente een kankerpatiënt adviseert dat het beter is om "de reguliere weg (chemotherapie, nvdr) "te verlaten". "De schade die wordt aangericht door chemotherapie (zware vergiftiging) en bestraling (verbranding van weefsel) kan niet door het organisme worden hersteld," schrijft Hamer op zijn website.

Honderden mensen volgden de voorbije jaren een tweejarige opleiding tot voedingsconsulent of een vierjarige opleiding tot gezondheidsconsulent, volgens de regels van de zogenaamde 'Nieuwe Germaanse Geneeskunde', een theorie waarvoor de bedenker, Ryke Geerd Hamer, zowel in Duitsland als in Frankrijk al met het gerecht in aanraking kwam, en waarvoor in 2011 in ons land een levenscoach veroordeeld werd voor "onvrijwillige doodslag".

De erkenning door minister Muyters impliceert ook een erkenning door de VDAB, waardoor de school opleidingscheques voor werknemers kan aanvaarden. Zo kunnen zelfstandigen, werkgevers of werknemers die in functie van hun beroep de opleiding volgen 50 procent van het lesgeld terugbetaald krijgen door de Vlaamse overheid.

Ide wil zijn minister verschonen, komt niet uit zijn betoog, wringt zich in een haarspeldbocht en eindigt dan maar met een frontale aanval op twee van zijn collega's, Maya Detiège (SP.A) en Nele Lijnen (Open VLD) die volgens hem "de kwakzalverij (verdedigen) van een handjevol goeroes die de patiënten van alles wijsmaken, en vooral het geld uit hun zakken kloppen". Beide parlementsleden durfden het aan mee een parlementaire hoorzitting te organiseren over de behandeling van de patiënten die lijden aan de ziekte van Lyme. Dr. Ide, die in het burgerleven klinisch bioloog is gebruikt hier een oneigenlijk argument: hij verschoont zijn minister die in de fout gaat door anderen te beschuldigen van niet gerelateerde en onbewezen feiten.

Ide accepteert niet de kritiek op zijn minister maar is wel benieuwd of de sp.a en Open VLD  hun partijgenoten op een even gedreven manier ter orde zullen roepen als tijdens het debat over De Levensschool.  De Levensschool leidt mensen op tot gezondheidscoach, een beroep dat door geen enkele instelling noch beroepsvereniging gecontroleerd wordt maar waartoe velen zich geroepen voelen: de titel consulent of coach op je visitekaartje kunnen zetten verleent blijkbaar heel wat prestige aan gewezen omroepsters, nagelstylisten, kleuteronderwijzers en gebuisde regenten godsdienstwetenschappen om er paar een paar te noemen. 

De school werd in 2014 erkend door Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA), waardoor studenten de helft van het inschrijvingsgeld (1.700 euro) terugbetaald krijgen. In 2015 werd die erkenning nog vernieuwd tot 2019. Aan zo'n erkenning ging geen inhoudelijke toetsing vooraf, gaf het kabinet van Muyters toe. De minister: "Het is simpel: wij erkennen instellingen, geen opleidingen. Wij beoordelen de vraag of een instelling in staat is om de lessen te geven die ze aanbiedt, wij beoordelen niet de lessen zelf. Het is niet aan ons om te zeggen welke opleidingen goed zijn en welke niet."

De Levensschool raadt kankerpatiënten radicaal af het advies van hun arts te volgen. Wat duidelijk kwakzalverij is. Maar de NV-A minister velt hierover geen oordeel: "Zo'n oordeel is ook altijd subjectief. Dat laat ik over aan mensen met kennis van zaken."

Zo'n man met kennis is oncoloog Wim Distelmans (VUB). Hij noemt de bewuste therapie 'schandalig en misdadig'. Maar de minister van Werk en Economie wil daar niets over zeggen. "Ik vind het systeem goed zoals het nu werkt," zegt hij. "Er worden veel opleidingen aangeboden, door veel verschillende instellingen. Die allemaal screenen is onbegonnen werk."

In de Kamer zei minister van Volksgezondheid De Block over de praktijken aan de zogenaamde Levensschool: "De behandelingstechnieken die daar worden aangeleerd zijn niets minder dan kwakzalverij en betekenen een gevaar voor de gezondheid van patiënten." De minister heeft aan de FOD Volksgezondheid gevraagd om het dossier te laten analyseren door de Provinciale Geneeskundige Commissie om na te gaan of er zich in de Levensschool praktijken voordoen en of er moet en kan opgetreden worden. Inmiddels heeft de PGC zijn analyse afgerond.

Ze is van mening dat er sprake is van onwettige uitoefening van de geneeskunde. De PGC, die volledig autonoom functioneert, heeft daarop beslist een klacht neer te leggen bij het Parket. De Block heeft haar collega Muyters inmiddels op de hoogte gesteld van het feit dat de FOD ernstige problemen zien wat de werking van de Levensschool betreft. Het is zijn verantwoordelijkheid om binnen zijn bevoegdheden, bijvoorbeeld de opleidingscheques, de nodige acties te nemen.

Maar volgens Louis Ide is dat niet zo: "Het is opvallend dat de beslissing over de erkenning, en de hier uit voortvloeiende subsidies, niet ligt bij de Vlaamse minister van Werk maar bij het paritair comité voor de gezondheidszorg. Het is een zorgwekkende evolutie in de maatschappij dat steeds meer beslissingen worden genomen door instanties die hierover geen verantwoording moeten afleggen." Het klassieke NV-A deuntje dus: als iets niet naar behoren werkt zijn het de federale staat en zijn instellingen die niet werken.

En dan verandert hij het geweer van schouder en schiet op zijn collega's Detiège en Lijnen: "Ik vind het een bijzonder goede zaak dat politici de wetenschap vooropstellen. Wanneer men zich op de wetenschap baseert om politieke beslissingen te nemen, moet men dit echter wel consequent doen. Zowel de partij van (interpellanten) Van Malderen als van Brusseel zijn in dit dossier voorvechters van de wetenschap maar trekken in het debat over chronische Lyme de kaart van de alternatieve geneeskunde." "In 2014 kozen de meer dan 4.000 partijleden … van N-VA resoluut voor de wetenschap.

In de congresteksten staat letterlijk: 'Onze gezondheidszorg nog meer stoelen op de principes van de Evidence Based Medicine & Nursing (EBM&N): wat aantoonbaar werkzaam en dus wetenschappelijk bewezen is, betalen we sneller terug; wat overbodig of niet (genoeg) werkzaam is, schrappen we. ' N-VA bewandelt consequent deze weg en verlangt dan ook dat andere partijen die pretenderen de wetenschap te verdedigen hetzelfde doen. Ik ben bijgevolg benieuwd of Van Malderen en Brusseel hun partijgenoten op een even gedreven manier ter orde zullen roepen als tijdens het debat over De Levensschool."

Ide schoffeert bij deze zijn collega's en dat is not done. hij deed dat eerder al naar aanleiding van hun vrije tribune in MediQuality. Hij gebruikt hiertoe een valse analogie: zijn argument tegen Detiège en Lijnen is gebaseerd op een analogie die niet opgaat omwille van belangrijke verschillen tussen de situaties die vergeleken worden. Ide wil geniaal zijn maar helaas, zijn beentjes zijn te kort.

Een emeritus van de VUB die dr. Ide van nabij kent en die ook door hem van kwakzalverij werd beschuldigd, reageert laconiek: de man lijdt duidelijk aan een dwangneurose. In DSM-5 wordt de stoornis ingedeeld in een apart hoofdstuk over obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen. Soms normaliseert het aanvankelijk afwijkend gedrag en afwijkende hersenactiviteit zich na behandeling met gedragstherapie of mindfulness oefeningen. In afwachting legde hij klacht neer tegen de NV-A Algemeen Secretaris.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

10:09 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

18 maart 2016

België roept expertisecentra zeldzame aandoeningen op zich te melden

Voor zowel de patiënt als zijn arts is het heel belangrijk te weten waar specifieke expertise te vinden is. Naar schatting lijdt in totaal 6 tot 8% van de bevolking aan een zeldzame aandoening, wat neerkomt op 660.000 tot 880.000 Belgische patiënten, of 27 tot 36 miljoen Europeanen. Naar schatting bestaan er 6.000 tot 8.000 verschillende soorten zeldzame ziekten. Gespecialiseerde zorg wordt ook meer en meer over de grenzen gezocht. Een overzicht van die Europese centra is dus een grote stap op weg naar betere, integrale zorg voor patiënten. Erkende Europese expertisecentra kunnen zich sinds gisteren, 16 maart, aanmelden voor deelname aan de oprichting van Europese referentienetwerken.

Aan het eind van 2015 moesten in heel Europa de expertisecentra bekend zijn waar patiënten met zeldzame aandoeningen terecht kunnen voor diagnose, multidisciplinaire zorg, paramedisch begeleiding en een eventuele behandeling. Die expertisecentra dienen te voldoen aan de normen die de Europese Unie aan dergelijke centra stelt om compatibel te zijn met het Europese netwerk voor zeldzame aandoeningen (European Reference Network).België engageerde  zich  om  de  Europese  oproep  te  volgen  en  een  actieplan voor  Zeldzame  Ziekten  te  ontwikkelen voor  het  einde  van  2013.

Er komt nu schot in de zaak. Op de pas afgelopen conferentie ‘Van expertisecentra naar expertisenetwerken' op 10 maart georganiseerd door de vereniging van patiëntenorganisaties voor zeldzame en genetische aandoeningen (VSOP) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), werd afgesproken dat de expertisecentra voor zeldzame aandoeningen op Europees niveau gaan samenwerken om betere behandelingen te ontwikkelen.

In samenwerking met de nationale en regionale behandelcentra zullen de expertisecentra kennis en deskundigheid op het gebied van zeldzame aandoeningen bundelen en ontwikkelen, protocollen en richtlijnen ontwikkelen, onderzoek coördineren en zorgen voor een adequate verwijzing van patiënten in binnen- en buitenland. Ook hopen de initiatiefnemers dat de expertisecentra kunnen helpen om de kosten te beheersen van nieuwe geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen. Met hun expertise kunnen de centra snel bepalen wat de toegevoegde waarde is van nieuwe medicijnen.

Erkende Europese expertisecentra kunnen zich vanaf gisteren, 16 maart,  aanmelden voor deelname aan de oprichting van Europese referentienetwerken. Bij de beoordeling van 288 potentiële expertisecentra wordt er getoetst op 17 in Europees verband vastgestelde criteria rond 7 verschillende thema's. Zo wordt er gekeken naar de aanwezigheid van richtlijnen, zorgpaden, standaarden en indicatoren. Er wordt bovendien nadrukkelijk gekeken naar het wetenschappelijk onderzoek.

Ook de continuïteit van zorg is een belangrijk punt.  Voor de inbreng van het medisch-wetenschappelijke perspectief en Europese inbedding moet nauw samengewerkt worden met Orphanet EU de inbreng van de patiëntenverenigingen  op basis van hun ervaringen met de kandidaat-expertisecentra actief participeren in de toetsing. De expertisecentra blijven niet beperkt tot universitair medische centra, ook klinische expertise van perifere ziekenhuizen en specifieke instellingen komt in aanmerking.

Wij stelden minister Maggie De Block de vraag:  waar staan we in ons land? Nog niet zo ver als in Nederland, zo blijkt. Maar we komen er. "Op Europees vlak is vandaag  de oproep gelanceerd:

http://ec.europa.eu/health/ern/implementation/call/index_...

zegt haar woordvoerster Els Cleemput. "Om te kunnen deelnemen aan een dergelijk Europees referentienetwerk moet men een toestemming krijgen van de overheid van de lidstaat waar men gevestigd is. Onze Belgische procedure om zorgaanbieders de goedkeuring te geven om zich kandidaat te stellen om erkend te worden als Europees referentienetwerk, is zo goed als rond. Via deze procedure zal België de Belgische kandidaten voor de erkenning van "Europees netwerk" kunnen "endorsen"."

Eerstdaags zullen ons Belgische zorginstellingen en artsen informatie krijgen over hoe ze zich kandidaat kunnen stellen. De oproep is bij deze gelanceerd!

De eerste tranche erkende centra is per aandoening in te zien op de expert centres van Orphanet http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Clinics.php?lng=EN.   De tweede tranche volgt daar spoedig.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

16:55 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Het virus van het Zika-complot

viroloog,marc van ranst,zika

Het Zika virus is een fait divers, zei nationaal viroloog Marc van Ranst, toen de eerste verontrustende berichten de nationale pers haalden. Professor Van Ranst, die door de vorige minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx als federaal expert inzake virologie werd benoemd, verdween daarna uit de media. En terecht. Uit twee rapporten die op vrijdag 4 maart in de VS verschenen blijkt dat de link tussen het Zika Virus en ernstige geboorteafwijkingen nog veel sterker is dan gedacht. Ondertussen circuleren de samenzweringstheorieën.

Uit het eerste rapport, dat los van het tweede in The New England Journal gepubliceerd werd, blijkt dat het virus foetale cellen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van de cortex vernietigt. 29 procent van de 88 vrouwen die besmet waren droeg een zwaar aangetaste foetus. De uitkomst was doodgeboren baby, onderontwikkelde hersenen en te klein hoofd, gekrompen placenta en zenuwaantasting die zeker tot blindheid zou leiden. Andere foetussen leden nu al aan hersenverkalking en vertraagde groei. De onderzoekers  vergelijken Zika met de rubellaepidemie van 1964 die 2100 kinderlevens eiste en 20.000 gehandicapte kinderen liet geboren worden. Toen was 80 % van de Westerse vrouwen immuun voor deze ziekte. Nu is quasi geen enkele vrouw immuun tegen Zika.

De tweede studie verscheen vrijdag in Cell Stem Cell en werd uitgevoerd door researchers van het Johns Hopkins op culturen van de corticale neuarle progenitor cellen die de cortex vormen. Deze werden besmet met het Zika virus. Drie dagen na de infectie was 90% van de cellen beschadigd, konden ze niet meer delen en waren vaak al dood. Cellen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van andere hersendelen waren veel minder aangetast.

Ondertussen circuleren de samenzweringstheorieën, die net zoals virussen ogenschijnlijk onschuldig de publieke opinie besmetten, maar af en toe muteren tot een besmettelijker variant. En dan zijn de gevolgen niet te overzien. Zeker niet als die theorieën ook nog eens ondersteund worden door eminente virologen. Zoals onze nationale expert die zei dat het niet onmogelijk was dat niet het Zika virus maar het bestrijdingsmiddel daartegen verantwoordelijk zou zijn voor de microcefalie-epidemie die zich nu al in 12 landen manifesteert.

Blijkbaar hechten bepaalde academici meer belang aan de roddel die op 25 januari op de nieuwswebsite Reddit verscheen. De auteur was een redditsucksatbanning. Hij beweerde dat het kleine Britse bedrijf Oxitec onopzettelijk de Zika-epidemie had veroorzaakt. In 2011 had Oxtec bij wijze van proef genetisch gemodificeerde mannetjesmuggen losgelaten in Noordoost-Brazilië, om de knokkelkoorts te bestrijden.

De proef vond plaats in de stad Juazeiro in de deelstaat Bahia in het najaar van 2011. Een wetenschappelijk artikel over de proef stelde dat ter plaatse het aantal Aedes aegypti-muggen met 90 procent daalde. Dat maakt de methode van Oxitec veel aantrekkelijker dan het gebruikelijk sproeien met insecticide. De auteur beweerde dat de plek waar de gemodificeerde muggen waren losgelaten ook ongeveer samenviel met de locatie van de allereerste Zika-uitbraak.

Op 28 januari werd dit bericht herhaald op de alternatieve nieuwssite AntiMedia. Met daarbij een kaart waarop een grote rode pijl wees naar de stad Juazeiro. Nu zijn er zijn twee Juazeiro's in Brazilië, en de pijl wees naar Juazeiro do Norte in de deelstaat Ceará, ongeveer 300 kilometer van de muggenplek. Dit was snel ontdekt door onzindoorprikker en wetenschapsblogger Christie Wilcox.  Juazeiro en Juazeiro do Norte zijn respectievelijk 500 en 600 kilometer verwijderd van Recife, aan de kust, waar volgens deskundigen de Zika-uitbraak begon.

De reguliere media citeerden de alternatieve media maar al te graag, maar publiceerden de rechtzetting niet. Daarmee waren ze in goed gezelschap: de Russische nieuwszender RT nam het verhaal op 30 januari over, met een gekopieerde foute kaart en wat extra citaten van zogenaamde experts die in feite anti-biotech actievoerders waren.

En de tijd klopte ook al niet. De eerste melding van Zika in Brazilië was pas in 2015, maar Oxitec was al zoals vermeld in 2011 bezig met hun muggenproef. Men heeft sterke vermoedens dat het Zika-virus in Brazilië arriveerde via een uitbraak die in 2013 in Frans Polynesië plaatsvond, die op zijn beurt weer te herleiden was tot een epidemie in 2007 in Micronesië, een eilandengroep ten noorden van Australië. Met andere woorden, de genetisch gemanipuleerde muggen kregen de schuld van een ziekte die al vier jaar eerder op het vrijwel exact tegenoverliggende punt op de aardbol woedde.

Op 1 februari muteerde het bogus verhaal alweer. Op de Ecologist-website, schreef Oliver Tickell: ‘Pandora's box: how GM mosquitos could have caused Brazil's microcephaly disaster'.  Tickell citeerde artikelen uit 2001 en 2014 van deskundige Dr. Mae Wan Ho. Tickell opperde dat het DNA dat gebruikt was om de muggen van Oxitec te maken op de een of andere manier was overgesprongen naar het Zika-virus, waardoor het muteerde in een vorm waar de patiënten erger ziek van worden.

Tickells verhaal is behoorlijk technisch vanwege de citaten van dr. Ho die helemaal lyrisch wordt over ‘geïntegreerde transposon vectors' en meer geleerderige praat. Van Mae Wan Ho is de onvergetelijke uitspraak: ‘All living organisms are liquid crystalline'. Ho is al meer dan tien jaar actie aan het voeren tegen genetische manipulatie, en verdeelt haar tijd tussen het aan de man brengen van antivaccinatieleugens over BMR, bizarre ideeën over mobieltjes die kanker veroorzaken, pseudowetenschappelijke zweefkezerij over homeopathie en holistische Chinese geneeskunde. Dat Zika heeft helemaal geen DNA heeft, want het is een RNA-virus, vergaten Ho en Tickel.

Maar viroloog Marc Van Ranst propageerde nog een andere kwakkel afkomstig van Argentijnse artsen van de groep Physicians in the Crop-Sprayed Towns. Volgens hem moest hun hypothese grondig onderzocht worden. De artsen van Physicians in the Crop-Sprayed Towns (PCST) stellen dat in 2014 pyriproxyfen een insecticide,  in de besmette gebieden aan het drinkwater werd toegevoegd. Pyriproxyfen gaat de vorming van volwassen muggenkenmerken tegen", luidt het, "zoals de vleugels, de uitwendige genitalia en de mogelijkheid tot voortplanting."

Helemaal interessant wordt het als men weet dat pyriproxyfen geproduceerd wordt door Sumitomo Chemical, een partnerbedrijf van Monsanto. De WHO heeft na testen op zoogdieren besloten dat de insecticide niet schadelijk is. Volgens PCST kunnen de resultaten niet zomaar doorgetrokken worden naar de mens. Hun 6 pagina's lange rapport verscheen op 3 februari op het Internet. Het enige probleem is dat het rapport totaal fout is. Dr. Francis Collins, van het U.S. National Institutes of Health, en Dr. Anthony Fauci, van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, brandden in The Washington Post het rapport tot op de grond af.

Om te beginnen is pyriproxyfen een zeer mild larvicide, dat onder andere gebruikt wordt in vlooienhalsbanden voor huisdieren. Een volwassen man zou één theelepel zuivere pyriproxyfen moeten eten om enig gevolg te ondervinden. Omgekeerd is dat  1.000 liters behandeld water per dag voor er negatieve gevolgen zouden zijn. En dan nog blijft het larvicide nauwelijks geabsorbeerd door mensen.  Bovendien is het niet waar wat de Argentijnen zeggen: reeds in 2013 signaleerden Franse artsen een verband tussen Zika en microcefalie in Frans Polynesië, waar  17 gevallen van CNS malformatie bij 5 baby's en 12 foetussen.

Komt daarbij dat Monsanto een ideale usual suspect is. Sumitomo Chemical Japan werkt weliswaar samen met Monsanto op landbouwgebied maar niet voor de behandeling van water. Sumitomo stipt aan dat het larvicide algemeen gebruikt wordt in Frankrijk, Denemarken, Spanje, Turkije, de Dominicaanse Republiek en Colombia.  

Conclusie: de toestand is veel erger dan vermoed. En sommige academici zouden beter hun mond houden dan ongefundeerde uitspraken te doen die weliswaar goed in de markt liggen maar die finaal hun eigen autoriteit ondermijnen.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

09:55 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)