15 augustus 2016

Arts aan de telefoon schendt privacy patiënt

In Nederland is op de sociale media een rel ontstaan door een arts van het Gronings Universitair Centrum UMCG die in een treincoupé een telefonisch gesprek voerde met een collega waarin de zorg voor enkele patiënten voor het weekend werd overgedragen. De arts was zich hierbij onvoldoende bewust dat dit gesprek door enkele aanwezige passagiers kon worden gehoord. Via een van de passagiers is het incident via sociale media onder de aandacht gebracht. De medewerker betreurt de gebeurtenis ten zeerste en is erg geschrokken. Mede naar aanleiding van de commotie die in de (sociale) media is ontstaan, heeft de medewerker het incident gemeld bij het afdelingshoofd. Het UMCG heeft één van de besproken patiënten geïnformeerd over het incident. Andere patiënten waren niet herleidbaar. Conform de wet Meldplicht Datalekken deed het UMCG ook melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook zal een gesprek met de betrokken arts plaatsvinden.

Vaak besteden artsen te weinig aandacht aan de privacy van hun telefoongesprekken. Door de drukte in een ziekenhuis, onderweg van de ene kamer naar de andere worden vaak telefonische conversaties gevoerd die niet zelden woord voor woord door de bezoekers of wachtende patiënten gevolgd kunnen worden. Het gaat om gesprekken met de verpleging, met collega's of met het labo. Ik heb zelf, wachtend op een onderzoek, zo'n gesprekken mogen meemaken en heb die telkens als storend ervaren. De privacy van patiënten moet altijd beschermd worden. De privacywetgeving is daar heel duidelijk over. Maar soms gaat het ook om meningsverschillen tussen artsen die luidop over de telefoon uitgepraat worden. Voor de patiënt werkt dit alleen maar verwarrend en snel ontstaan er verkeerde indrukken. Datzelfde risico doet zich voor in huisartsenpraktijken. In Nederland heeft de overheid daarom de nieuwe wet Meldplicht Datalekken ingevoerd, begeleid door onder andere een campagne ‘Wat zou jij doen' die de zorgverstrekkers bewust wil maken van de mogelijke risico's op het gebied van datalekken.

De directie van het UMCG heeft zich publiek verontschuldigd en wijst er in een mededeling op zijn website zijn medewerkers nogmaals op het grote belang van het zorgvuldig omgaan met patiëntgegevens. De privacy van patiënten moet altijd beschermd worden, zegt het UMCG.

Als ik hierover een paar ziekenhuisartsen aanspreek vallen die uit de lucht. Geen enkele van hen is zich bewust van het probleem. "Moet ik dan de patiënt eerst de kamer uitsturen, voor ik een telefonische conversatie kan voeren" vraagt er één. Dat is nu ook weer niet nodig , denk ik, maar het dempen van het stemvolume zou een mooi begin zijn. De meeste mensen, ook artsen, hebben de neiging onnodig luid te praten over de telefoon. Ze moesten beter weten: een moderne smartphone werkt al lang veel beter dan een ouderwetse veldtelefoon.

 

Marc van Impe


Bron: MediQuality

16:32 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

14 augustus 2016

De tweede vrouw

Je zal er in de reguliere pers weinig over lezen maar er is nog een presidentskandidaat, een arts dan nog wel, dokter Jill Ellen Stein. Ze is 66 en voor de tweede maal de officiële kandidaat van de Green Party. In 2012 haalde ze 469.501 stemmen of 0.36%. Stein, die geboren werd in Chicago, is liberaal Joods en de kleindochter van Russische immigranten, ze is gehuwd met een arts en woont in Lexington, Massachusetts. Ze studeerde geneeskunde aan de Harvard Medical School, waar ze later ook doceerde tot 2006. Als arts en activiste was ze aanvankelijk lid van de Democratische Partij en voerde ze sinds eind van de jaren negentig succesvol campagne tegen kwik- en dioxinevervuiling door vuilverbrandingsovens. Ook publiceerde ze verschillende artikels die leidden tot de Clean Elections Law in Massachusetts. Toen die wet werd ingetrokken verliet ze de Democraten voor de Groenen. Ze schrijft ook een succesvolle blog op de website The Huffington Post. Wat minder geweten is, is dat ze deel uitmaakte van de folk-rock band Somebody’s Sister waar ze conga, djembe en gitaar speelt. Met die band bracht ze vier studio albums uit.

Volgens de kieswijzer ISideWith spoort Steins programma voor 99% met dat van Bernie Sanders en voor 91% met dat van Hillary Clinton. Maar toch zegt ze dat het moeilijk is te beslissen wie het grootste kwaad is: Trump of Clinton.

Stein maakt uiteraard geen kans maar zou volgens de polls tot 4.8% van de stemmen kunnen halen. Ze is op zijn minst een controversiële kandidaat. Ze liet zich inviteren en fêteren door de Russen in Moskou, bekritiseert de Israëlische regering en noemt Benjamin Netanyahu een "oorlogsmisdadiger". Ze was voor, dan weer tegen de Brexit. Is tegen de Navo en als ze president zou worden dan gaf ze Edward Snowden een ministerpost in haar kabinet. Tot slot nog dit: Stein heeft geen vertrouwen in de Food and Drug Administration noch de Centers for Disease Control and Prevention. Ze is tegen Obamacare, heeft twijfels over vaccins, GMO's en is niet tegen homeopathie maar ze wil wel dat de overheid blijft investeren in wetenschap en medische research.

Marc van Impe

http://www.huffingtonpost.com/eoin-higgins/an-interview-w...

 

Bron: MediQuality

17:05 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

Het middel tegen valse ziektebriefjes bestaat al

De N-VA wil een meldpunt voor artsen die valse ziektebriefjes schrijven. De partij wil daarmee de straffeloosheid die geldt voor artsen die aan sociale fraude meewerken, tegen gaan. Valerie Van Peel (N-VA) die in de Kamer een resolutie indiende: "Het zijn slechts een paar rotte appels, maar zij werken mee aan de sociale fraude van de patiënt." Een echte kliklijn wil Van Peel niet: “Het is niet de bedoeling dat iedereen zijn buur en diens huisarts kan aangeven.” Nochtans is er een oplossing, die niemand blijkbaar ziet.

Bij de Waalse en Brusselse cipiers was dit voorjaar, tijdens de stakingen, meer dan de helft van het corps ziek. De zieke cipiers kregen dankzij de zogenaamde welwillendheidsattesten hun loon doorbetaald wat een stuk gunstiger uitkwam dan de 30€ stakingsvergoeding die ze van de vakbond kregen. Het Franstalige artsencorps werd met de vinger gewezen. Maar de staking is niet uniek. De plaag heerst overal en is van alle tijden. Bij verkiezingen valt het op hoeveel opgeroepen bijzitters met een ziektebriefje komen aandraven. En valt het einde van het schooljaar midden de week dan zijn duizenden schoolkinderen geëxcuseerd met een ziektebriefje zodat ze een paar euro's goedkoper met hun ouders een vlucht naar hun vakantiebestemming kunnen nemen. En zelfstandige ondernemers kennen het fenomeen van de buikgriepepidemies als er geen wettelijke brugdag kan genomen worden. In 2014 startte de toenmalige Orde van Geneesheren zelf een sensibiliseringsactie. De Orde vroeg iedereen die een vermoeden heeft van een vals medisch attest om een klacht in te dienen. 'Het is ons om de geloofwaardigheid van ons ambt te doen', verklaarde dokter Georges Albertyn, toen voorzitter van de Antwerpse provinciale raad van de Orde van Geneesheren, deze opmerkelijke oproep. Van de duizenden klachten die de commissie kreeg, werden er in 2014 426 als ernstig bestempeld. 146 dokters kregen ook effectief een sanctie. Meer dan tachtig procent daarvan had een vals attest uitgeschreven.

Artsen die betrapt worden krijgen meestal een blaam of een schorsing van enkele dagen. Bij zwaardere feiten kan die schorsing oplopen tot enkele jaren, of zelfs levenslang.

Het is genoeg, vindt N-VA-Kamerlid en OCMW-voorzitter Valerie Van Peel: "Wij willen zeker geen heksenjacht ontketenen maar op deze manier schaden de artsen een hele beroepsgroep", meent ze. "95% van de huisartsen gaat zeer correct om met het uitschrijven van ziekteattesten. Het zijn die overige 5%, de rotte appels, die consequent en manifest ziekteattesten blijven uitdelen. Zij worden na een tijd bekend bij een grote groep patiënten. Ik spreek uit eigen ervaring."

Volgens Van Peel voelen de controleartsen zich echter niet geroepen om hun collega's fraudeurs te melden. "Ze hebben geen duidelijk aanspreekpunt en ze staan te vaak geïsoleerd tegenover de collega's die ze moeten controleren." Daarom wil de N-VA de zogenaamde adviserende geneesheren van de ziekenfondsen onafhankelijker laten werken. Ze controleren nu al het recht op een uitkering ingeval van ziekte of ongeval, dus zijn zij de mensen bij uitstek die oneigenlijk schrijfgedrag bij artsen kunnen merken en kunnen melden bij het RIZIV. "Dat gebeurt vandaag niet," zegt Van Peel, "de focus ligt volledig op de burger die fraude pleegt terwijl de arts die de fraude mogelijk maakt niets te vrezen heeft." Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werd naar aanleiding van de cipierstaking tot op vandaag geen enkele melding van zogenaamde welwillendheidsattesten gemaakt. Het is dus duidelijk dat de ziekenfondsartsen die binnen dezelfde zuil werken als de vakbonden daar niet de minste aandrang voor voelen. De mutualiteit gaat de vakbond niet in het ongelijk stellen. Komt daar bij dat de ziekenfondsen per uitkeringsrechtigde zieke vergoed worden voor elke euro die ze uitgeven. De ziekenfondsen hebben als taak hun leden te controleren, niet de arts, zeggen de ziekenfondsen.

Minister De Block erkende in haar antwoord op de vraag van Van Peel de problematiek, maar haar kabinet was gisteren niet beschikbaar voor een reactie op dit concrete voorstel. "In eerste instantie werkt de minister aan een database die betere controles mogelijk maakt", klonk het daar. Nochtans bestaat er een dienst die specifiek met dit doel werd opgericht: de Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie die rechtover de hoofdzetel van het RIZIV zetelt en die over alle nodige en artsen beschikt om sociale fraude op te sporen, klacht neer te leggen en vervolging in te stellen. Men kan gerust de techniek van de profielencommissie toepassen. Wie buiten de mediaan valt kan dan nauwkeuriger onderzocht worden. Men kan zich de vraag stellen waarom die dienst niet optreedt. Tenzij de verklaring ligt in het feit dat de directie en de meeste van de controleurs van de DGEC uit de rangen van de ziekenfondsen zelf afkomstig zijn.

In 2015 werden zeven artsen geschorst omdat ze welwillendheidsattesten schreven, aldus de Orde der Artsen, elf dokters kregen een berisping, zeven een waarschuwing. 

Marc van Impe

Bron: MediQuality

15:32 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)