08 juli 2011

vervolg correspondentie ivm "cvs is een leugen"

dinsdag 8 februari 2011 08:57

Geachte heer, ik zag gisteravond en deze ochtend opnieuw dat de pagina op DS Online onbereikbaar is. Quid, vanuit Moskou? Ik wil ze hier aan een aantal collega’s tonen,

Met vriendelijke groeten,

 

Marc van Impe

Newscasters

Hoofdredacteur Mediplanet/Pharmaplanet

 

dinsdag 8 februari 2011 13:41

Geachte heer van Impe,

 

U heeft gemeend zich te moeten beklagen over het feit dat het opinieartikel dat u ons toestuurde in het kader van de afspraak dat in de krant een opiniestuk zou worden opgenomen in plaats van het recht van antwoord waarmee u had gedreigd, offline werd gehaald.

Dit is niet zomaar gebeurd.

Wij kregen gisterenmiddag een bijzonder boze reactie van Prof. Simon Wessely. U blijkt het nodig te hebben gevonden zijn integriteit als wetenschapper in vraag te stellen door allerlei beschuldigingen te uiten die volkomen ongefundeerd blijken te zijn en door Prof. Wessely krachtig worden tegengesproken.

Wij hebben na lezing van zijn reactie het artikel onmiddellijk offline gehaald.

Prof. Wessely heeft laten weten dat het dossier werd overgemaakt aan de advocaten van zijn werkgever King's College Londen.

Het spreekt voor zich dat wij u op onze beurt als auteur van deze bijdrage aansprakelijk stellen voor alle schade die uw opiniestuk ons berokkent en u in vrijwaring zullen roepen voor elke vordering die tegen ons zou worden ingesteld.

Hetzelfde geldt indien u onze krant verder blijft blameren en opnieuw oproept (of anderen laat oproepen) onze redactie te bestoken met mails om aldus publicatie af te dwingen zoals eerder al gebeurde op Facebook.

Anderzijds hebben wij vastgesteld dat uw tekst als “verschenen in De Standaard” werd overgenomen op http://www.mecvs.net/Forum-viewtopic-p-84969.html en nog andere websites, met een link naar onze site. De Standaard is een merknaam. Wij verzoeken u formeel elke verwijzing naar De Standaard achterwege te laten.  


Wij hebben dit dossier ook van onze kant overgemaakt aan onze raadsman en behouden ons zeer uitdrukkelijk alle rechten voor.

 

Met vriendelijke groet,

 

Toon van den Meijdenberg

Financieel en administratief manager

Het Nieuwsblad / De Standaard

 

____________________________________________________________________________

 

donderdag 10 februari 2011 12:25

Geachte heer,

 

Wat is er “met beste Marc” gebeurd? Uw onterechte beschuldigingen aan mijn adres hebben me diep geraakt. U stelt mijn journalistieke integriteit in twijfel. Uw gedrag is onprofessioneel en oncollegiaal. Ik had op zijn minst een mail of een telefoontje verwacht toen er dergelijke reactie kwam op mijn stuk. Temeer daar ik u op voorhand gezegd had dat elk statement met stukken kon bewezen worden, stukken die ik u zou overmaken indien gewenst. “Maar dat was niet nodig”, zei u.

 

Ik dring dan ook aan op een onderhoud met u en uw hoofdredactie.

Ter voorbereiding zend ik u enkele Engelse publicaties, die wat ik schreef over Wessely, voor 100% bevestigen. U zult hiervan kennis willen nemen. De belangrijkste passages heb ik rood gemaakt. Zie : bestand communicatie.doc 

 

Mijn research leert me dat er een intense communicatie bestaat tussen bepaalde leden van het directie comité van de CM, o.m. psychiater Joël Boydens, prof em. psy. Boudewijn Van Houdenhove van de KUL en sommige directieleden van het RIZIV die de Wessely thesis sinds jaar en dag verdedigen. 

Het is natuurlijk ook mogelijk dat professor Wessely een verwoed lezer is van de Belgische kwaliteitspers en De Standaard in het bijzonder en zich daarom, na lectuur ven het Nederlandstalig artikel,  geroepen voelde om via zijn advocaten te reageren.

 

Ik kijk uit naar onze afspraak, vanuit een ijskoude Russische hoofdstad met een warm hart en met vriendelijke groeten,

 

Marc van Impe

Newscasters

Hoofdredacteur Mediplanet/Pharmaplanet

 

_________________________________________________________________________

maandag 14 februari 2011 12:45

Geachte heer,

Onze krant heeft aandacht besteed aan het nieuwsfeit over de steunactie van patiënten van dokter Francis Coucke die zich voor de Orde van Geneesheren moet verantwoorden voor de manier waarop hij patiënten met CVS behandelt en die daarvoor een schorsing van twee jaar riskeert. Daarbij werd herinnerd aan een ander relevant nieuwsfeit: de veroordeling die dokter Coucke en uw echtgenote dokter Anne-Marie Uytersprot hebben opgelopen en waarbij zij werden veroordeeld tot betaling aan het Risiv van een boete van 635.000 euro.

Onze redacteur heeft op 24 januari aandacht besteed aan deze discussie. Zoals het een goede journalist betaamt, bracht zij alle facetten van de problematiek naar voor en werd dus naast het standpunt van de "believers" ook dit van de "non-believers" zoals professor Blockmans weergegeven.

U heeft zelf gereageerd met een "opiniestuk" onder de titulatuur van "Hoofdredacteur MediPlanet/Pharma Planet". Er is echter een ander aspect: u bent immers de echtgenoot van een dokter die reeds een zeer belangrijke financiële sanctie heeft opgelopen en daartegen nog steeds procedeert. De chef-opinie benadrukt dat u op geen enkel ogenblik heeft laten blijken dat u bij deze zaak een persoonlijk belang heeft.

U heeft dat opiniestuk dus verstuurd naar onze opinieredactie doch, anders dan u voorhoudt, was er geen enkele belofte om dit te publiceren. De chef-opinie heeft de voorkeur gegeven aan de persoonlijke getuigenis van een patiënte, Goedele De Cock, die verschenen is op 31 januari.

Het onmiddellijk gevolg van de weigering uw opiniestuk op te nemen was een mail waarbij u liet weten dat "Dr. Uytersprot gebruik wenst te maken van haar door de wet voorziene recht van antwoord". In deze mail heeft u meteen verwezen naar rechtspraak, burgerlijke veroordelingen en zelfs strafrechtelijke vervolging. U kondigde aan dat ook dokter Coucke dergelijk recht van antwoord zou laten gelden. Om uw eis kracht bij te zetten heeft u diverse sympathisanten gevraagd de (hoofd)redactie te bestoken met mails en heeft u ook op het internet opgeroepen tot deze vorm van "stalking"; wat zij ook gedaan hebben.

Het loutere gegeven dat dokter Uytersprot werd genoemd verschaft haar in principe een recht op antwoord. De dreiging was zeer duidelijk. De hoofdredactie stond dus voor de keuze: een recht van antwoord afwachten of buigen en de publicatie van een opinieartikel gedogen om een recht van antwoord - dat door de lezer wordt gepercipieerd als een rechtzetting van fouten van de redactie - te vermijden.

Dat opinieartikel is er gekomen en werd gepubliceerd conform de afspraken.

Het spreekt voor zich dat dit gebeurde onder uw uitsluitende verantwoordelijkheid als auteur van dit stuk.

Onmiddellijk na publicatie kwam er, zoals wij u hebben laten weten, een zeer boze reactie van professor Wessely die alle aantijgingen die u hem ten laste legt weerlegt en zeer duidelijk maakte dat hij het artikel beschouwde als "libellous, inaccurate and malicious", en dat hij dit overmaakte aan de advocaten die de belangen behartigen van King's College London, zijn werkgever en de onmiddellijke verwijdering van de website eiste. Gelet op de inhoud van deze mail was het evident dat wij aan deze vraag gevolg dienden te geven.

Wij hebben u onmiddellijk geïnformeerd en u tevens aansprakelijk gesteld voor alle gevolgen van dit artikel.

U meent zich thans te kunnen beklagen over deze gang van zaken.

Het is het goed recht van onze redactie opiniestukken te aanvaarden of niet te aanvaarden en wij zijn geenszins verplicht opiniestukken online te houden wanneer wij menen dat deze niet gepast zijn. Aan dit principe kan niet worden getornd. Wij hoeven ons niet te verantwoorden. Zo ook staat het ons vrij een opiniestuk (dat al in de krant verschenen is) niet te publiceren in onze onlinekrant of niet te handhaven op het internet.

Wat u "onterechte beschuldigingen" noemt is een discussie die u dient te voeren met professir Wessely. Onze opiniekolommen zijn niet de plaats waar vetes moeten worden uitgevochten. Onze krant heeft heel zeker niet tot taak als scheidsrechter op te treden in discussies over het chronisch vermoeidheidsyndroom.

Wij zien volstrekt geen reden om met u in discussie te treden en u een onderhoud toe te staan. Indien u meent dat professor Wessely het bij het verkeerde eind heeft waar hij u laster verwijt, dan staat het u vrij met hem rechtstreeks contact op te nemen.

U heeft mij vanmorgen opgebeld om verantwoording te eisen voor het feit dat u nog geen antwoord van ons had ontvangen, en daarbij allerlei persoonlijke bedreigingen geuit tegenover mijzelf in de stijl van "hier ga je last mee krijgen". Onnodig erop te wijzen dat dit niet kan, en dat wij u dan ook vragen ons niet langer telefonisch lastig te vallen.

Vermits u het nodig vindt kopie van deze briefwisseling over te maken aan derden, en tevens aan de heer Pol Deltour, bezorgen wij de heer Deltour ook een kopie van deze mail.

Een voetnoot : u verwijt ons dat wij u niet langer met "Beste Marc" aanschrijven; wij verzoeken u de mails die u naar ons stuurde erop na te lezen.

Nu u het reeds nodig vond kruistochten tegen onze krant te organiseren, wensen wij erop te wijzen dat wij dit niet op prijs stellen en ons in dit verband alle rechten voorbehouden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Toon van den Meijdenberg

Financieel en administratief manager

Het Nieuwsblad / De Standaard

11:06 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.